مشارکت مردم؛ انتخاب اصلح روحاني و اقتصاد توسعهگرا

Shargh - - اقتصاد - عبدالرسول خليلي استاد دانشگاه

انتخابات دوره دوازدهم ریاســتجمهوري در ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ برگزار شد. حضور بیش از 4۱ میلیون نفر در انتخابات و مشــارکت حداکثري مردم نشــان از عزم آنان براي ســاختن کشــوري دارد کــه همه بــه آن دلبســتهایم. انتخابات ۲۹ اردیبهشــت نصاب محکمــي بــراي اطمینان از حمایــت مــردم بــراي فعالیت بیشــتر دولت در خدمــت به آنها و حل مشــکلات پیشروي مردم است که ریشه در گذشته دارد. مشارکت مشتاقانه مــردم در پاي صندوقهاي رأي یك جشــن ملي، شــادي و شور بود که پیشــرفت و اعتلاي کشور و امنیت ملي، شور و نشــاط پایدار را تضمین کرد و در واقع صحنه درخشــش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی شد که افزایش عزت ملت و قدرت ملی ایران را به رخ جهانیان کشید.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.