سوغات ۵۰ میلیارددلاری نفتی ترامپ از عربستان

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا: شرکت دولتی ســعودی آرامکو عربستان اعــلام کرد در جریان ســفر رئیسجمهــوری ایالات متحــده بــه عربســتان، قراردادهایی بــه ارزش ۵0 میلیــارد دلار با شــرکتهای آمریکایــی امضا کرده اســت.به گزارش خبرگزاری رویتــرز از ریاض، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، نیز اعلام کرد توافقهای مربوط به همه شرکت ها، در مجموع به ۲00 میلیارد دلار رسید که هدف بسیاری از آنها، تولید برخی اقلام در عربستان اســت که پیش از آن، وارد می شدهاند. برخی توافقهای یادشــده از پیش اعلام شده بودند و برخــی از آنهــا در قالب تفاهمنامه هســتند و به مذاکرات بیشتری در آینده نیاز دارند.الفالح گفت: ما میخواهیم شرکتهای خارجی عربستان را بهعنوان سکویی برای صادرات به دیگر بازارها در نظر بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.