مذاکرهای با شرکتهای روسی و چینی برای خرید هواپیما نداریم

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا: قائممقام وزیــر راه و شهرســازی در امور بینالملــل میگویــد: مجموعــه صنعــت هوایی کشــور تاکنون هیچ مذاکرهای برای خرید هواپیما با شرکتهای ســازنده هواپیما در کشــورهای چین و روسیه نداشته اســت.اصغر فخریهکاشان افزود: ما در مقطعــی بــا ژاپنیها وارد مذاکره شــدیم، اما به دو دلیل ایــن مذاکرات متوقف شــد و ادامه نیافت. فخریهکاشــان با بیان اینکه خــود ژاپنیها هم از این مذاکرات استقبال نکردند، اظهار کرد: شرکت سازنده این هواپیما نمیدانســت که این هواپیما چه زماني عملیاتی می شود و قیمت آن چقدر خواهد بود، لذا چون زمان تعهد ژاپنیها معلوم نبود مذاکرات اولیه ما با این شرکت ژاپنی متوقف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.