قول دادند بخشی از پول مسکن اجتماعی خرداد ابلاغ شود

Shargh - - اقتصاد -

معاون مسکنشهری بنیاد مسکن انقلاباسلامی گفت: سازمان برنامه و بودجه قول داده ابلاغ بودجه تأمیــن یارانه برای اجرای طرح مســکن اجتماعی و مســکن حمایتی در خرداد ســال جاری انجام شود. به گزارش وزارت راه و شهرســازی، جواد حقشناس گفت: براســاس این مصوبه برای ســال ۹۶، ساخت ۱00هزار واحد ابلاغ شــده اســت. تأمین یارانه برای اجرای طرح مســکناجتماعی و حمایتی برای سال ۹۶ برعهــده ســازمان برنامه و بودجه اســت که از ســوی بنیاد مسکن، مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده که منابع یارانهای بین ۱۶۷ تا ۲00 میلیارد تومان یا با کمک سود تسهیلات یارانهای و یا پرداخت مســتقیم یارانهها و بلاعوضها از سوی آن سازمان برای اجرای طرح فوق، ابلاغ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.