ورود ۳۲ هواپیما به کشور در ۲۰ ماه آینده

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

پس از آنکه ایرانایر به مدت ۲0 سال امکان خرید حتــی یک فرونــد هواپیمای نو را پیــدا نکرده بود، موفق شــد در طول ماههای گذشته هفت فروند هواپیمای نو تحویل بگیرد و انتظار داشته باشد که در ۲0 ماه آینده ۳۲ هواپیمای نو دیگر نیز وارد ناوگاناش شــود. این اتفاق بزرگ که میتواند سن ناوگان ایران را به شــکل قابلتوجهی کاهش دهد، زیر سایه اجرای توافق هستهای اتفاق افتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.