صدای مردم بهخوبی در انتخابات شنیده شد

Shargh - - سياست -

ایرنا:

رئیسجمهوری، روز گذشته در جلسه هیئت دولت، با تبریک به ملت ایران به خاطر خلق حماســه عظیم و بزرگ 29 اردیبهشــت، گفت: «دولت دوازدهم انشاءالله دولتــی کارآمدتر و کماشــتباهتر خواهد بود و با گوشــی شــنواتر به خواســت و مطالبات مردم توجــه کرده و با بازوانی پرقدرتتر برای اقدام و عمل در مسیر رسیدن به اهداف ملی گام خواهد برداشت». حجتالاسلام حسن روحانــی با تأکید بــر اینکه ما همه تلاش خــود را برای رســیدن به این اهداف به کار خواهیم بست، عنوان کرد: «دولت دوازدهم با گامهایی اســتوارتر در مسیر پیشرفت و تعالی کشــور، قدم خواهد گذاشــت و اگر همه با هم متحد و یکدل باشیم، مطمئنا به اهداف بلندمان دست خواهیم یافت». او با اشــاره به اینکه حقیقتا هیچ زبان و قلمی قادر نیست تا صحنه حضور مردم در این انتخابات را تبیین کند و زبان برای تشــکر از مردم وفادار به کشــور و سرنوشــت خود، قاصر اســت، گفت: «ملــت ایران در این انتخابات نشــان دادند بینهایت نسبت به سرنوشت کشور مسئولیتپذیرند و در این انتخابات فقط گزینش یک سیاستمدار یا سیاستمداران مطرح نبود، بلکه مردم در واقع نســبت به آینده کشور و جامعه خود میخواستند، تصمیمگیــری کننــد و ایــن کار را به انجام رســاندند». رئیسجمهوری با بیان اینکه مردم در این انتخابات نشان دادند به راه انقلاب و سرنوشــت کشــور و آینده فرزندان خود دلبسته هســتند، افزود: «صندوق 4۰میلیونی آرای مردم در حقیقت صندوق اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و سرمایه بینالمللی برای ملت ایران بود که خوشبختانه این تعداد رأی در آســتانه 4۰سالگی انقلاب اسلامی رقم خورد ». روحانی با تأکید بر اینکه در این انتخابات بهخوبی صدای مردم شــنیده شد، گفت: «در این انتخابات صدای جوانهایی که میخواســتند از آینده بهتر کشور و زندگی خــود اطمینان پیــدا کنند و صدای دختــران و زنانی که میخواستند از فرصت برابر برای فعالیتهای اجتماعی ســخن بگویند، صدای همه خانوادههایی که نســبت به آینده فرزنــدان خود نگرانیهایی داشــتند، صدای همه اقلیتهــای قومی و مذهبی که میخواســتند از اجرای دقیق حقوق شــهروندی مطمئن باشند و صدای مردمی که از دروغهــا و تهمتها نالیدند و در برابر مســیرهای فریبکارانه ایســتادگی کردند، شــنیده شــد». او با تأکید بر اینکــه رأی مثبت مردم به اینجانــب به معنای نبود گلهمندی آنها از کار دولت یازدهم و نقص در امور اجرائی کشور نیست، عنوان کرد: «البته آنهایی نیز که به دیگران رأی دادند، رأی آنــان به معنای نپذیرفتن خدمات دولت یازدهم نبوده؛ چراکه ما میدانیم مردم ما به مسیری که خودشــان انتخاب کردند و مجددا آن را برگزیدند، اعتماد دارند و میخواهند که ما با تلاش بیشــتر این مسیر و راه را ادامه دهیم .»

انتخابات برای هیچ جناح و حزبی شکست نبود

رئیسجمهوری گفت: «بیتردید این انتخابات شکست بــرای هیچ جناح و حزبی نبوده اســت؛ ممکن اســت در مقــدار پیروزیها، اقشــار جامعه ما ســهمهای متفاوتی داشــته باشــند، اما برای همه، این انتخابات پیروزی بود. آینده کشــور، تنها به یک جناح خــاص تعلق ندارد، بلکه متعلق به همه جناحهــا خواهد بود و همه به همکاری و کمک به یکدیگــر نیازمندیم». روحانی تأکید کرد: «ما در برابر معاندان و مخالفانــی در منطقه و جهان قرار داریم که باید برای مقابله با آنها دســت یکدیگر را بگیریم و در مسیر ارتقای کشــور از هیچ تلاشی دریغ نکنیم». او افزود: «خواســت من از مردم این اســت که تنها به صندوق رأی و انتخابــات اکتفــا نکرده و خــود را در سرنوشــت چهار ســال آینده کشــور، قدم به قدم ســهیم بدانند و نظرات و ســخنان خود را از طریق احزاب، گروهها، فضای مجازی، سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای تخصصی بیان کرده و دنبال کنند؛ چراکه معتقدیم کشور به مردم تعلق دارد». روحانی با تقدیر از حضور پرشــور همه اقشار کشور بهویژه جوانان، در پای صندوقهای رأی از حضور پررنگ ایرانیان خارج از کشــور و همدلی و همســویی آنها با مردم داخل کشور در انتخابات تشــکر کرد و گفت: «در خارج از ایران، عدهای با پیمودن مسیرهای طولانی هوایی و زمینی خود را به شهرهایی که در آن انتخابات برگزار میشد، رساندند و ایرانیان در آن شهرها از میهمانان خود بهخوبی پذیرایی کردنــد و این بــرادری، همدلی و همفکــری قابل تقدیر و تشــکر اســت». رئیسجمهوری اظهار امیدواری کرد که همه دولتمردان بتوانند به وظایف آینده خود بهدرســتی عمل کنند و مسیری را که انتخاب کردهایم، پاس بداریم.او همچنین با قدردانی از هدایتها و ارشادات حکیمانه رهبر معظم انقلاب،گفت : «تدبیر و برنامه مقام معظم رهبری و آرامشــی که در سایه هدایتهای ایشان در کشور به وجود آمد، باعث برگزاری انتخاباتی پرشــور شد که در آن، همه مجریــان و ناظران بهخوبی بــه وظایف خود عمل کرده و با تلاش نیروهای امنیتی حتی یک حادثه هم در سراســر کشور نداشــتیم». روحانی افزود: «دولت یازدهم و دولت آینده همواره در کنار مقام معظم رهبری و در مسیر اجرای رهنمودهای ایشان، راه هدایت جامعه را به سمت اهداف بلندی که مردم خواستار آن هستند، خواهد پیمود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.