9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

ســخنگوی وزارت خارجه: سیاســت آمریکا تغییر نکند بر سر عراق مذاکره نمیکنیم

وزیر دفاع: فتح خرمشــهر حاصل نوآوری و ابتکار عمل رزمندگان اسلام بود

ســخنگوی دولت: هیچ نیازی به رأی اعتماد مجلس به کل کابینه نیست

وزیــر اطلاعــات: ایــران حمایــت آمریکا و انگلیس از بمبگذاران شیراز را پیگیری حقوقی میکند

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت: ایران همیشه برادر بزرگ منطقه بوده است

داوودی، معــاوناول رئیسجمهــور: دولت مانع تأثیر افزایش قیمت خودرو بر طبقات پایین جامعه است

رئیس مجلــس نمایندگان آمریــکا: آمریکا موضوع هســتهای ایــران را مبنای دوســتی یا دشمنی با دیگر کشورها میداند

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات وزیــر خارجه روســیه؛ ایــران تضمیــن امنیتی نخواسته است

متکــی در دیــدار با هیئــت پارلمانی آلمان: روابط دو کشــور دارای ســابقه طولانی است و آلمــان دارای ظرفیت لازم بــرای اجرای نقش بزرگتر در جامعه جهانی است

وزارت خارجــه روســیه اعــلام کرد: بســته پیشــنهادی ایــران در رابطه با حل مشــکلات بینالمللــی، از جملــه مشــکل منــع اشــاعه تسلیحات هسته را بررسی میکند

لورنس تبلر، معاون وزیــر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک از آمادگی واشنگتن برای دور جدید مذاکره با ایران درباره عراق خبر داد

رئیسجمهــوری در دیــدار نماینــده ویــژه دبیرکل ســازمان ملل متحد در امور افغانستان: نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند

وزیر کار و امــور اجتماعی خبر داد: صف ۶۰ هزار میلیاردی طرحها در بانکها

علاءالدیــن بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس: حادثه تروریستی عراق متوجه آمریکاست

علــی لاریجانــی: انتخاب رئیــس مجلس هشتم دموکراتیک خواهد بود

مرتضی نبــوی: یکی از مهمتریــن اقدامات دولــت نهــم و شــخص آقــای احمدینــژاد خارجکردن ایــران بهویژه سیاســت خارجی از انفعال بود

رئیس قوه قضائیه: عــدم انعکاس توفیقات در رسانهها از مظلومیتهای قوه قضائیه است

ســیدمهدی هاشمی، سرپرست جدید وزارت کشور: جهش در امور عقبمانده وزارت کشور

حســینی، ســخنگوی وزارت خارجــه: سیاســتهای قــرون وســطایی بــوش، امنیت منطقه را بر هم زده است

جوانفکر، مشــاور مطبوعاتی رئیسجمهور: مافیا در ارکان قدرت، جا خوش کرده است

مرکــز پژوهشهای مجلس: بــرای افزایش حقــوق بازنشســتگان دولت اعتبــاری در نظر نگرفته بود

علــی لاریجانــی: پورمحمــدی، عقلگرا و توسعهگرا بود

حاجیبابایــی، نماینده مجلــس: هنوز برای ریاســت مجلس هشــتم، فرد خاصی مشخص نشده است

آیتالله هاشمیرفســنجانی: نیاز بیشتری به هوشیاری احساس میشود

عدالتیــان، عضــو هیئــت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران: در روند اجرای اصل 44 هیچیک از مسئولان نمره قبولی نگرفت

وزیــر خارجــه: اولیــن کاربران بمــب اتمی صلاحیــت اظهارنظــر درباره صنایع هســتهای ایران را ندارند

وزیــر اطلاعات خبر داد دســتگیری شــمار دیگری از عاملان بمبگذار شیراز

حاجیبابایی، عضو هیئترئیسه مجلس خبر داد: وزیر بازرگانی فردا استیضاح میشود

پورمحمدی، وزیر کشــور در مراســم تودیع: آمــدن به وزارت کشــور و رفتــن از آن تصمیم خودم نبود

دادســتان کل کشور: فاجعه شــیراز از سوی اسرائیل هدایت شده بود

داوودی، معــاوناول رئیسجمهــوری: مهمتریــن وظیفه وزارت کشــور حفــظ امنیت داخلی است

البرادعــی: مدرکی دال بر تســلیحاتیبودن فعالیتهای هستهای ایران وجود ندارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.