استقبال دنیا از پیروزی روحانی

Shargh - - سياست -

پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری با استقبال بسیاری از سران دنیا همراه شــد که با صــدور پیامهایی، تبریک گفتنــد. حتی کانادا که به خاطر برقرارنبودن روابط سیاســی اجازه اســتقرار صندوقهای رأی در کشورش را نداده بود نیز در این زمینه ســکوت نکرد؛ کریستینا فریلند، وزیر خارجه این کشور، با صدور بیانیهای از پیروزی روحانی و ادامه اجرای الزامات هســتهای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشــترک و نیز بهبود معیشت مردم عادی ایران استقبال کرد. او در این بیانیه افزوده است: «کانادا همچنان به پیشبرد ارزشها و منافع خود در زمان تعامل با ایران، ازجمله احترام به حقوق بشــر و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشاتی که بر منطقه تأثیر میگذارند، ادامه خواهد داد ». زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان نیز ضمن تبریک به مناســبت پیروزی روحانی، در بیانیهای آورد: «پیروزی وی نشانهای است از حمایتی گســترده میان مردم از مسیر گشایش اقتصادی و سیاسی، مســیری که ایران از زمان توافق هستهای در پیش گرفته اســت. آلمان آماده اســت بهعنوان شریک و همــراه، این مســیر را ادامــه دهد. ما خواهــان ادامه ایــن همکاریهای تقویتشــده، ازجمله در بخشهای اقتصادی، علم و فرهنگ هســتیم». امانوئل ماکرون که خــودش نیز بهتازگی انتخابات را بــرده و رئیسجمهور فرانسه شده است، ضمن استقبال از پیروزی روحانی در انتخابات ریاستجمهوری ایران، اعلام کرد فرانسه نسبت به اجرای دقیق توافق هســتهای از سوی تهران هوشیار اســت. ماریانو راخوی، نخستوزیر اســپانیا نیز در پیام تبریک خود به روحانی، ابراز اطمینان کرد که دو کشــور میتواننــد به ادامه صلح و ثبــات در منطقه خاورمیانه یاری برسانند. ســرجو ماتارلا، رئیسجمهوری ایتالیا نیز علاوه بر تبریــک، خطاب به روحانی نوشــت: «ایران در نخستین دور از ریاســتجمهوری شما، مسیر شجاعانه گفتوگوی ســازنده را با جامعه بینالمللی آغاز کرد که نتیجه آن، برجام شــد که از اهمیتــی تاریخی برخوردار اســت....یقین دارم در دومین دور از ریاســتجمهوری شــما، مقامــات ایــران و ایتالیا از هر فرصتــی در تعهد مشــترک برای ثبات منطقه و گفتوگــو میان ملتها و تعمیق پیوند دوستی میان ملتهای ما وارثان تمدنهای باستانی، اســتفاده میکنند». کویت دیگر کشوری است که خواهان توسعه مناسبات خود با ایران در دولت دوم روحانی شد. خالد الجارالله، قائممقام وزیر خارجه کویت، ضمن تأکید بر روابط خوب و دوســتانه میان کشورش و جمهوری اســلامی ایران، مناســبات دوســتانه میان دو کشــور را برای کویت مهم برشــمرد و خواهان توسعه مناســبات با ایران شد. شــینزو آبه، نخستوزیر و فومیو کیشــیدا، وزیر امور خارجه ژاپن نیز در پیامهایی جداگانه به روحانی تبریک گفته و به گسترش روابط با ایران تمایل نشان دادند. نخســتوزیر ژاپن در بخشی از پیام خود با یادآوری دیدارش با حســن روحانی، به نقش مهم ایران در منطقه خاورمیانه اشــاره کرد و گفت امیدوار اســت تهران همچنان نقش خــود را در برقراری صلح در این منطقه ایفا کند. وزیر امــور خارجه ژاپن نیز در پیام خود بر نقش ایــران در برقراری صلح و ثبــات در خاورمیانه تأکید کرد و خواســتار افزایش روابط میان تهران و توکیو شد. گفتنی است اشرف غنی، رئیسجمهور افغانستان، محمد نوازشــریف، نخستوزیر پاکســتان، عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی عراق، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، محمــد ولد عبدالعزیــز، رئیسجمهور موریتانی و کولینــدا گرابار کیتاروویچ، رئیسجمهور کرواســی نیز در پیامها جداگانهای پیروزی دوباره حســن روحانی در انتخابات را تبریک گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.