آمادگی برای هدیهکردن صلح به عربستان

Shargh - - سياست -

محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه کشــورمان در یادداشــتی که در روزنامه العربی الجدید منتشــر شد، از آمادگی ایران بــرای هدیهکردن صلح بــه همه منطقه ســخن گفت. او با اشــاره به طولانیشــدن بحرانهای منطقه نوشــت: «در چنین شرایطی خبر شرکت تعدادی از مقامــات کشــورهای منطقه در دیــدار رئیسجمهور آمریکا از عربســتان، توجهها را به خود جلب کرده است. برخی حکومتهای عربی در ســالهاي اخیر، با تشــدید سیاســتها و اقدامات مخرب خــود، منطقه پیرامون ما را به بیثباتی کشاندهاند. ترویج و حمایت از اندیشههای افراطی و معرفی چهرهای خشن و غیرواقعی از اسلام از یک سو و فداکردن منافع ملتهای منطقه از طریق ترویج بیثباتی و خونریزی و برادرکشی خلاصه این سیاستها و اقدامات است. مجموعه این اقدامات تنشزا در نهایت، نتیجهای جز خدمت به بزرگترین دشمنان امت اسلامی و عربی در پی ندارد ». ظریف پروژه «ایرانهراسی » را یکی از جلوههای این سیاســت دانســت و ادامه داد : «ایران با اطمینان به توخالیبودن ادعاهای جنگطلبان و با ایمان بــه قدرت گفتوگو و دیپلماســی، بــا ورود به مذاکرات موفق هســتهای با ‪+5 1‬ ســاختار هراسافکنانه توهمی به نام «بمب هســتهای ایران» را فروریخت و از اینکه آن تهدید ساختگی، جنگ فرسایشــی جدیدی را به منطقه تحمیل کند، جلوگیری کرد. موفقیت این شیوه که امروزه با ســندی محکم و بینالمللی به نام «برجام» ثبت شده است و حمایت همه اعضای مسئول جامعه بینالمللی را با خود دارد، راهی روشــن برای حل ســایر مشــکلات منطقه به همگان نشــان میدهــد». او همچنین تأکید کرد: «امروزه ایران باثبات، خواستار ثبات در همه منطقه اســت، چون میداند کســب امنیــت در خانه به قیمت عدم امنیت همســایگان اصولا ممکن نیست. جمهوری اســلامی ایران همواره آماده گفتوگوی سازنده است». وزیر خارجه کشــورمان افزود: «ایران بهعنوان یک کشور مســئول و یک قدرت تأثیرگذار منطقهای هیچگاه در دام جنگطلبان و متجاوزان نیفتاده است. هنگامی که عراق صدامحسین که مسئول ازدسترفتن جان دهها هزار زن و مرد و کودک ایرانی بود در ســال 1991 به کویت حمله کرد، ایران چشم خود را بر حمایتهای کشورهای منطقه از صدام حســین در جنگ علیه ایران بســت و براساس سیاســت اصولی خود، نهتنها در جنگ بــه یاری کویت شــتافت، بلکه به بازســازی پس از جنگ، از جمله مهار آتشسوزیهای گسترده میادین نفتی کمک کرد. پافشاری ما بــر سیاســتهای اصولی خــود به رغم اشــتباهات بعضی از حکومتهای همســایه ادامه دارد. اخیرا یکی از مسئولان ســعودی تهدید کرده که «جنگ را به داخل ایران» میکشــاند. من امروز رســما و به نام دولت ایران اعلام میکنم مــا آمادگی داریم صلح را به همه منطقه و پیش از همه به کشور عربستان سعودی، هدیه کنیم». ظریــف تحقق ایجاد صلــح در منطقه را منــوط به این دانست که حکومت سعودی به جنگ بیهوده و حملات مرگبار علیه مردم یمن پایان دهد و از ســرکوب اکثریت دموکراســیخواه در کشورهای همسایه دست بردارد. او در این یادداشــت آورده است: «اگر رئیسجمهور آمریکا خود را دوســت حکومت ریاض میداند و به شعارهای انتخاباتی خود وفادار اســت، باید دربــاره راههایی که از ادامه آتشافروزی تروریســتهای تکفیری در منطقه و تکرار 11سپتامبرهای دیگر در کشورهای غربی توسط اتباع ســعودی جلوگیری میکند، با دولت این کشور گفتوگو کند». او افــزود: «ایران آمادگی کامــل دارد در مبارزه با تروریســم و افراطگرایی و اعاده ثبات و آرامش در سوریه با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای همکاری نماید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.