آينه

Shargh - - سياست -

علی برکتالله تا 1400

آراي مردم در این انتخابات نشــان داد، سخن آیتالله هاشمیرفســنجانی کــه میگفت مردم راه خود را پیدا کردهاند، کاملا درســت بود. همه مــا نفس گــرم این یار صــادق و مظلــوم امام و انقــلاب را در کنار تکتک صندوقهــای رأی در روز 29 اردیبهشــت احســاس کردیــم. هرچنــد در این انتخابات جســم او در میــان ما نبود ولی روح او با ما بود و حق این اســت که گفته شــود پیــروز این انتخابات، تفکر آزاداندیشــانه و بلند و متدینانــه و انقلابی آیتالله هاشمیرفســنجانی بود. پیروزی این تفکــر البته پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز هست.

حرکت به سوی تفاهم جناحها آغاز شود

عباس عبــدی: ... کمپین آقــای روحانی از نظم، انضبــاط، برنامــه و هــدف روشــنی برخــوردار بــود و ایدههــا و برنامههای این فراخــوان نیز با شــرایط کلی جامعه ایران مطابقت داشــت. اما وضعیــت فراخوان طــرف مقابــل واقعا جهت عکس بود؛ هــم در راهبردها و هــم در تاکتیک به کلی مغشــوش عمل کردنــد و هرچه جلوتر میآمدند، اشــتباهات آنان بیشتر میشد. مهمتر اینکه راهبرد آنــان تخریب دولت و عملکردهای او بود که جــواب نمیداد. آنان هیچ ایده ایجابی و سازندهای نداشــتند. به نظر من، ترکیب این دو، جامعــه ایران را به این نتیجه رســاند که این رأی را بدهد... . وقتی از پایگاه رأی ســخن میگوییم، منظور همه آرا نیست. فارغ از اینکه نامزد این دو جریان چه کســی باشد یا حرفهایشان چه باشد، یکطرف 25 تا 3۰ درصــد و طرف دیگر نیز 1۰ تا 15 درصد رأی ثابت دارند.

چشمانداز آینده دولت دوازدهم

مســعود علــوی: ... روحانــی برنــده انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری شــد. ادب و آداب مردمســالاری دینی حکــم میکند که باید به رأی مردم احترام گذاشــت و به او تبریک گفت و فصل جدیــدی را در اجرا با همکاران او تجربه کرد. روحانــی در دور دوم بــا وعدههای جدید و مواضع نو آمــد. مردم به او رأی اعتماد دادند که وعدههای قدیم را تکمیــل و به وعدههای جدید بهعنوان کســی که به او اعتماد مجدد شد، عمل کند. او وعده داده با قوا برای رســیدن به اهداف عالیــه نظام جمهوری اســلامی تعامل داشــته باشــد و با متخصصان مشــورت کند و براساس خرد جمعی حرکت کند. او وعده داده اســت در میانمــدت، تحریمهای ظالمانه آمریکا را بردارد. او وعــده داده محیط امــن و آزادی را فراهم کند کــه منتقدین بتوانند حرف خودشــان را بزنند. او وعده داده است با فســاد مبارزه کند و دراینباره خــط قرمزی را جز مبارزه با فســاد قبول نکند. او وعده داده وحدت ملی را حفظ نموده و انسجام اسلامی را پاس بدارد. او گفته است پاسخگویی را وظیفه خود میداند. او وعده داده اســت در دور دوم، مدیران لایق را برای اداره کشــور فرا بخواند و اگر اشــتباهی کند با صراحت عذرخواهی کند و شایستهســالاری را در نوع انتخاب وزرا و مدیران رعایت نماید.

روحانی رأی آورد یا پیروز شد؟

عبدالله گنجــی: ... قطعا روحانــی در این چهار ســال از کنش نفس لوامه عذاب خواهد کشید و این عذاب زمانی برافروخته خواهد شد که لباس پیامبــر را در تن خود حس میکنــد. علاوه بر آن تفاوت رأی امســال روحانی با رأی 1392 بیش از شش درصد یا حدود پنج میلیون نفر است. برای این پنج درصد چهها که نکرد. او وقتی مشــاهده کــرد که عمل چهار ســاله رأی را بــه 51 درصد قبلی هم ميرســاند از برائت از اعــدام منافقین تا بهکارگیری بیت امام، از بیبیســی فارســی تا آمدنیوز، از ظریف تا خاتمی و از تدلیس تا حمله بــه نهادهای دیگــر، از چنگانــدازی به صورت نظام تا تهدید وحدت ملی، از تولید دهها مســئله حقوقبشری برای تشدید تحریمهای غیرهستهای تا بیرونکشیدن هاشــمی از قبر و... در دستور کار قرار داد. روحانی واقعا یک هنرمند بزرگ است...

شکستن کمر عوامفریبی

علیرضا کریمــی: بگذارید صریح و بیپرده بگویم؛ مــردم کمــر عوامفریبــی را شکســتند. آری؛ در طول تبلیغــات رنگارنگ برخی کاندیداها و اعلام وعدههای عجیب و غیرممکن همواره این نگرانی وجود داشــت که مبــادا این وعدههــای نجومی کارگر بیفتد و ملت اســیر آن شــوند. چراکه گفته میشد اگر بنا باشــد این وعدهها به مرحله عمل برســد کشــور با مصیبتی بهمراتــب عظمیتر از هشــت سال دولت قبل روبهرو خواهد شد. یعنی بازگشت مجدد به یک بیراهه و افقی ترسناک. لیکــن بــا حماســه شــگفتآور مــردم حربــه پوپولیستها بیاثر شــد و عقل و تدبیر بر جایگاه نخست نشســت. این موضوع قطعا جای تحلیل فراوانی دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.