اصولگرایاپ د فناشتتحراهاینشوبرایشه تهرا هشرتنماندند

Shargh - - سياست -

براساس اعلام فرمانداری تهران اولین رأی تهرانیها برای شورای شهر تهران محسن هاشمی، پسر ارشد آیتالله هاشمیرفســنجانی، سرلیست فهرست امید است که با یکمیلیونو 74۶هــزارو 5۶8 رأی، اولین رأی صندوقهای تهران را به نام خود زد و اولین عضو علیالبدل شورای تهران هم مهدی چمران با ۶53هزارو 247 رأی است.

چمران ســه دوره متوالی قریب به 11 سال رئیس شورای شهر تهران بود. تنها زمانی که چمران زمام ریاست شورای شهر تهران را به دیگری واگذار کرد، ســال 92 و در آغاز شکلگیری شــورای شهر چهارم بود که برای یک سال این کرسی را به احمد مسجدجامعی واگذار کرد. حالا نام مهدی چمران سرلیست جناح راست در ذیل آخرین نفر فهرست امید یعنی بشیر نظری با یکمیلیونو ۶۰هزارو 23 رأی قرار دارد. اختلاف رأی میان دو سرلیســت اصلی رقابتهای شــورای شــهر پنجم یعنی مهدی هاشــمی و مهدی چمــران یکمیلیونو 93هزارو 321 رأی است و اختلاف رأی چمران با نظری – آخرین نفر فهرست امید 4۰۶هزارو 77۶ رأی اســت. بعد چمران هــم علیرضا دبیر با 52۶هزارو 555 رأی، حبیب کاشــانی با 471هزارو 579 رأی، مرتضی طلایی با 4۶۶هزارو 884 رأی، جلال ملکی با 453هزارو 421 رأی و الهه راستگو با 442هزارو 7۶9 رأی شش عضو علیالبدل شورای شهر تهران هستند. آمار مشارکت مردمی در پنجمین دوره انتخابات شورای شــهر تهران آنچنان غیرمنتظره و بالا بود که مقایســه رأی مهدی چمران بهعنوان رأی اول تهرانیها در چهارمین دوره شــورای شهر تهران بر شگفتی آن میافزاید. چمران در حالی این دوره با رأی بیش از ۶۰۰ هزار نفریاش از ورود به شــورای شهر تهران باز ماند و از رئیس دوره چهارم شــورا به عضو علیالبدلی شورای پنجم تنزل یافته است که رأی او در شورای شهر چهارم کمی بیش از 5۰۰ هزار نفر بود.

آمار فرماندار تهران در نشست با خبرنگاران

فرماندار تهران دیروز در نشست خبریاش با اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران به آمار مشارکت تهرانیها در انتخابات 29 اردیبهشت اشاره کرد و ادامه داد: سهمیلیونو ۶۰۰ هزار نفر از واجدان شرایط در تهران روز جمعه پای صندوقهای رأی آمدند که این آمار به جز مناطق یک و 2۰ است. آرای ریاســتجمهوری ری و تجریش در آمار مشارکت تهران لحاظ نخواهد شد. وی افزود: در سال 92 مشارکت مردم تهران دومیلیونو ‪7 ۰۰‬هزار نفر بود که در این دوره 9۰۰ هزار نفر به تعداد رأیدهندگان اضافه شد که در مجموع در تاریخ مشــارکت مردم تهران آمار بینظیری ثبت شد. فرهادی همچنین با عذرخواهی از افرادی که در صفوف اخذ رأی ساعتها در انتظار ماندند، گفت: برای تهران چهار هزار شــعبه اخذ رأی در سطح شــهر در کنار 8۰۰ هزار نفر عوامل اجرائی پیشبینی و احساس کرده بودیم؛ اما به دلایلی هنگام اخذ رأی مردم با مشــکلاتی مواجه شدند. وی در بیان دلایل ایجاد صفوف طولانی در مقابل برخی شــعب اخذ رأی در تهران خاطرنشان کرد: نخستین دلیل ایجاد صفوف طولانی، مشــارکت بالای مردم تهران بود که این مشــارکت با سوابق انتخابات گذشته هیچ سنخیتی نداشــت. همچنین دلیل دیگر ایجاد صفوف طولانی این بود که شــاهد ایجاد صفوف طولانی در مقابل برخی شعب اخذ رأی بودیم و شــرایط به گونهای بود که افراد حاضر در صفوف انتظار داشتند که حتما رأیشــان در آن شعب اخذ شود. این در حالی است که اگر مردم به صورت پراکنده در شــعب اخذ رأی حاضر در مســاجد، مدارس و سایر اماکن مراجعه میکردند، برای اخذ رأی زمان کمتری از آنها گرفته میشد. فرهادی ادامه داد: همزمانی برگزاری دو انتخابات بسیار پرحجم و اینکه عوامل اجرائی برای هر دو انتخابات مشــترک بودند، از دیگر عوامل ایجاد صفوف طولانی در برخی شعب اخذ رأی در تهران بود. این در حالی است که ما تنها فرمانداریای بودیم که تعداد عوامل اجرائی در شــعب اخذ رأی را از پنج نفر به هفت نفر افزایش دادیم و به جای یک نماینده فرماندار در شعب دو نماینده را انتخاب کردیم. همچنین فرمانداری تهران یک نفر نیروی فنی و یک نفر نیروی ذخیره برای اخذ رأی در شــعب پیشبینی کرده بود؛ اما احساس کردیم که عدهای از مردم در صفوف اخذ رأی معطل و اذیت شدند.

عذرخواهی از مردمی که نتوانستند رأی بدهند

وی با اشــاره به وجود صفوف طولانی در مقابل برخی شــعب اخذ رأی هنگام پایان مهلت قانونی اخذ رأی تأکید کرد: از افرادی که بعد از ساعت 24 همچنان در صفوف اخذ رأی حضور داشــتند و امــکان اخذ رأی از آنها نبود، عذرخواهی میکنم. فرهادی همچنین با تشــکر از عوامل اجرائی، نظارت و تأمین امنیت انتخابات در تهران خاطرنشان کرد: آمار اعلامشده نتایج شمارش آرای دوهزارو 523 شعبه از مجموع سههزارو 957 شعبه اخذ رأی در تهران و تطبیق آن بر عهده هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاست. کار شمارش آرای هزارو 434 شــعبه باقیمانده پایان یافته و آرای این شــعب در حال تطبیق با هیئتهای نظارت است.

معترضان شکایاتشان را کجا ببرند؟

در کنــار توضیحات فرماندار تهــران نکتهای که قابل توجه اســت اینکه شهابالدین چاووشی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، از شاکیان احتمالی انتخابات شــورای شــهر خواســت تا با رعایت دقیق قوانین و نظم اجتماعی اعتراض و شــکایت مســتند خود را از مجاری قانونــی؛ هیئتهای نظارت و اجرائی شهرستان و استان مستقر در فرمانداریها و استانداری پیگیری کنند.

چاووشی خاطرنشــان کرد: در شــهر تهران به لحاظ وسعت کار و کثرت کاندیداهای شــورای شهر، عوامل محترم شــعب همچنان در حال شمارش هســتند و البته آمار اولیه صندوقهای شمارششده از سوی فرماندار محترم حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش اعلام شده است و تا ساعاتی دیگر متعاقبا نتایج بعدی بهتدریج به شهروندان محترم تهران خواهد رسید، پس از انتشار آگهی رســمی نتایج آرای شوراها از ســوی فرمانداریها و بخشداریها طبق ماده 73 آییننامه اجرائی انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روستا، چنانچه کســی بر صحت برگزاری انتخابات معترض باشــد حداکثر در مدت دو روز از انتشــار آگهی میتواند شــکایت خود را در حوزه روســتایی به هیئت نظارت شهرستان و در حوزه شهرها به هیئت نظارت استان ارسال کنند و هیئت مذکور نیز 15 روز مهلت رسیدگی دارند تا نتیجه نهایی را اعلام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.