اردیبهشت، برای همه ایرانیان

Shargh - - سياست - بهرام گلزاده

انتخابــات دوازدهــم ریاســتجمهوری یک رخداد تاریخی و بهیادماندنی نیز به ثبت رســاند. حضــور مســئولانه خیــل بیشــماری از ایرانیان ســاکن در خارج از کشور در سراسر جهان، در پای صندوقهای رأی چشمها را خیره کرد و معادلات را بــر هــم زد. ایرانیــان مقیــم خــارج از میهن، درواقع در دو جبهه ایســتادگی کرده و اصلاحات و اعتــدال و مــدارا و رواداری را یگانه نقشــه راه آرامش و توسعه و امنیت و پیشرفت، معنا کردند. هموطنــان مــا در ورای مرزهای میهــن، ابتدا در مقابل اندک ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که براندازی و تکیه به حمایتهای قدرتها و دولت مخالف پیشــرفت و ســربلندی ایران را سرلوحه رفتار به ظاهر سیاسی خود قرار دادهاند، ایستادند و در صفهای طویل، به جهان، پیام دادند که تنها راه اصلاح در کشور خود را رجوع به صندوقهای رأی، همپای هموطنان داخل کشور خود میدانند و از سویی پیامی دوســتانه به مخالفان اصلاح و رواداری در داخــل دادند. این هموطنان، با انجام ســفرهای طولانی ایالت بــه ایالت و حضور خود در پای صندوقهــای رأی، پالسهــا و پیامهایی بــه دولت مســتقر و منتقــدان و مخالفان دولت دادند که میشــود با اندک مدارا و درک متقابل و اصلاح امور، همه ایرانیان را با افکار و سلیقهها و اندیشــهها به دور هم جمع کرد و بار دیگر ایرانی بزرگ و پیشــرفته ساخت. همچنین، با ممارست و مقاومت و ایســتادگی در برابر هتاکیهای گروهی برانــداز خارجنشــین کــه در ســاعات رأیگیری، زشــتترین و هتاکانهترین رفتار را نســبت به این دست از ایرانیان مسئولیتشــناس، از خود نشان دادند، به آنان نیز پیام دادند که قرار اســت ایران به دست ایرانی پیشــرفت کرده و سربلند شود نه خارجی!

با این توصیــف، اهمیــت و ارزش حضور این گروه کثیــر از ایرانیان، در پای صندوقهای رأی در خارج از کشور، کمتر از صحنههایی که روز گذشته در ایران، آفریده شد، نبود.

انتخابات 29 اردیبهشــت، در کنار پیامی که از عظمت ایران و مردمســالاری، به سراســر جهان، مخابره کرد، حامــل پیام امنیت ملی، منافع ملی، وحدت ملی و همبســتگی اجتماعــی و عمومی نیــز بــود. انتخابات 96 بــه تعبیــری، هم حامل ادبیات مدارا و بهرسمیتشــناختن صندوق رأی، بهعنوان یگانــه راهحل پذیرش تفاوت ســلایق و اندیشــههای مختلف برای اداره امــور جامعه و بهسامانرســاندن آن بود و هم پذیرش وحدت در عین کثرت، در میان همه اقشــار گوناگون جامعه؛ بهطوریکه دامنه آن به همه ایرانیان، در داخل و خارج از کشور تسری یافت.

این اتفاق و رخداد کمنظیر و شاید هم بینظیر را باید مبارک دانست و به فال نیک گرفت و زمینه را برای تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان و به تعبیــر رئیسجمهور روحانی، دوباره ایران و ایران بــرای همه ایرانیــان و همه ایرانیان بــرای ایران، فراهم کرد. هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور، با حضور مسئولانه در پای صندوقهای رأی نشان دادنــد که این پیام مهم را به خوبی و به درســتی دریافتهانــد و بــا انداختــن رأی هم بــه روحانی و هــم به گفتمــان وی و گفتمــان اصلاحطلبی، رأی آری دادنــد. این رخداد و پیــام هموطنان در فرامرزها، باید از ســوی همه جریانهای سیاسی، در داخــل نیز جدی گرفته شــده و پروژه وحدت، تفاهم و تعامل ملی، در دســتور کار دولت و همه جریانهای سیاسی و دلســوزان میهن قرار بگیرد و در پایان، باید تأکید کنــم که ایرانیان در داخل و خارج، حماســه عظیمی آفریدند و همه به نوعی در این حماســه کــه تضمینکننــده وحدت ملی، امنیت ملــی و منافع ملی و فراملــی بود، نقش تاریخــی آفریدند و پیام قــدرت ملی و اقتدار ملی خود را نیز به جهان دادند. گفتمان روحانی ایران متکثر را منســجم کــرد. باید قدر ایــن فرصت را دانســت و هرچه زودتر برای ساختن ایران بزرگ و مقتدر دست به کار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.