قدردانی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از مشارکت مردمی

Shargh - - سياست -

هیئت مرکزی نظــارت بر انتخابــات پنجمین دوره شــوراهای شهر و روســتا، با صدور بیانیهای از مشــارکت مردم قدردانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: جمعه بیستونهم اردیبهشت، مردمــان شــریف، مردمــان ایراني، ایــن مردمان نجیــب و همیشــه در صحنه، با حضورشــان، با سرانگشتانشــان، بار دیگر، تمامقد، آگاه و هوشیار به آرمانشــان با جمهوري اســلامي و پیمانشــان با مقــام معظم رهبــري، آري گفتنــد و تاریخ به یاد خواهد داشــت که ایــران جــوان انقلابي، با مردمســالاري دیني با بیــش از ٤٠ میلیون ایراني، دوازدهمین دولت انقلاب ٤٠ سالهاش را انتخاب کرد و همچنیــن مردم با حضور خود در انتخابات شــوراهاي اســلامی شــهر و روســتا گامــي تازه برداشتند، استوار پاي صندوقهاي رأي همه با هم و جشني دیگر به نام ایران آفرین؛ بر نفس پاکتان.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما خادمین شما مردمان، این اســتواري و حضور پایدار را تبریك و دعا ميکنیم توفیق اداي حق بر آســتان حقیقت، از دســتان ما دریــغ نگردد. این بیانیــه میافزاید: هیئــت مرکــزی نظارت بــر انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روســتا، توان در کف دست و آبرو گرو نهاد براي شــکلدهی به این حضور بينظیر، تا به مدد اصل شــرعی برائــت و اصل ۳۷ قانون اساســی کشــور، جهت برگزاری انتخاباتی آزاد و لحــاظ حقوق شــهروندی و مدنی افــراد، امکان و امکانــات حضور آزادانــه در چارچوب قانون را فراهم آورد. تمام ایــن اقدامات، با رعایت حقوق شخصی داوطلبان و همچنین توجه به حقالناس انجام گرفت. در پایان این بیانیه تأکید شــده است: باید تأکید نماییم که ایــن هیئت، همچنان حاضر و ناظر اســت و بــا هماهنگی همــکاران خود در هیئتهای نظارت بخش، شهرستان و هیئتهای عالــی نظارت اســتانها، آمادگی خــود را جهت دریافت و بررسی شکایات یا تخلفات احتمالی در خلال برگزاری انتخابات، شمارش آرا و اعلام نتایج اعلام میدارد. افرادی که نسبت به روند اقدامات مذکور شــکایتی دارند، میتوانند بــا مراجعه به هیئتهای ذکرشــده و هیئت مرکــزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایت خود را برای بررسی، ثبت نمایند تا انشاءالله مورد بررسي قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.