نحوه پیگیری شکایات درباره انتخابات شورا

Shargh - - سياست -

ایسنا:

سیدشهابالدین چاوشــی، رئیــس ستاد انتخابــات اســتان تهــران، از شــاکیان احتمالــی انتخابات شــورای شهر خواســت با رعایت دقیق قوانین و نظم اجتماعی، اعتراض و شکایت مستند خــود را از مجــاری قانونی؛ هیئتهــای نظارت و اجرائي شهرستان و استان مستقر در فرمانداریها و اســتانداری پیگیری کنند. رئیس ســتاد انتخابات استان تهران تصریح کرد: از شهروندان عزیز تهرانی بهخصوص کاندیداهای محتــرم انتظار داریم و از هیئتهای محترم بازرسی وزارت کشور درخواست داریم هرگونه گزارش مستند درخصوص تخلفات احتمالــی کاندیداهــا را بهســرعت در اختیــار هیئتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه مربوطه قرار داده و رونوشــت آن را برای بررســی به ستاد انتخابات استان منعکس کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.