تو دافقسسرانتشورهم خل داویسکارتیییجب هفارسب سآموریکایرایر تأ مرکز فسیقاسیمباب قرزهداتیروریمسمی

Shargh - - جهان -

به نظر میرسد دونالد ترامپ قصد دارد از سفر به عربستان بهعنوان فرصتی برای ترمیم روابط آمریکا با کشورهای اسلامی و همچنین سخنگفتن با جمعیت ۱.۸میلیاردی مســلمان جهــان بهره گیــرد. ترامپ از ســران کشورهای اسلامی خواســت تا در مبارزه با تروریســم، صفی متحد را تشــکیل دهند. حال اخبار واصله از ریاض حاکی از آن است که اعضای شورای همکاری خلیج فارس وعــده دادهاند که در مبارزه با تأمین مالی تروریستها از هیچ اقدامی مضایقه نکنند. هرچند ســندی درباره این توافق هنوز منتشــر نشده؛ ولی «دینا پاول»، مشــاور ترامپ، ابزار امیدواری کرده که این تفاهم با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی دستاوردی بزرگ در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب میشود که هرگونه تلاش برای تأمین مالی تروریستها در این کشــورها را با اقدامی قضائی مواجه خواهد کرد. به نظر نکته اصلی ســخنرانی ترامپ نیز این اســت که چالش افراطگرایی را به جــای تقابلی میان ادیان به نبردی میان خیر و شــر بدل کرده و از حدود ۵۰ کشور مسلماننشــین بخواهد تا در مبارزه با تروریسم با هم متحد شوند.

دیدار با سران کشورهای عربی

در دومیــن روز از ســفر رئیسجمهــور آمریکا به عربســتان و پیــش از ســخنرانی در جمــع اعضای شــورای همکاری خلیج فارس، ترامــپ دیدارهایی را با ســران چند کشــور عربی از قبیل مصر، بحرین و قطر برگزار کرد. او در دیدار با «عبدالفتاح السیســی،» رئیسجمهــور مصــر، از او بــه خاطــر آزادی «عیــا حجازی»، فعال خیریه آمریکای- مصری، تشــکر کرد که نزدیک به سه سال پیش در این کشور دستگیر شده بود. السیســی نیز ترامپ را شخصیتی منحصربهفرد خواند که قادر با انجام کارهای غیرممکن است و از او برای ســفر به مصر دعوت به عمل آورد؛ اظهارنظری کــه تأیید ترامپ را به دنبال داشــت. ترامپ نیز مصر را از لحاظ امنیت بســیار قوی دانســت و با اشاره به صحبتهای بسیاری مهمی که میان او و السیسی رد و بدل شــده، از عزم خود برای سفر به مصر در آینده نزدیک خبر داد. مصر یکی از متحدین نزدیک واشنگتن در خاورمیانه محسوب میشود که سالانه ۳.۱میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت میکند؛ بااینحال، در دولت «باراک اوباما» ســلف او، و به علت سرکوب شــدید اســلامگراها بعد از ســقوط دولــت «محمد مرســی» در مصر، روابط این دو کشــور رو به سردی گذاشــته بود. ترامپ همچنین در دیدار با «شیخ حمد عیســی آل خلیفه » پادشاه بحرین، از ارتقای مناسبات

میان دو کشــور خبر داد و گفت که مشــکلات دولت قبلی دربــاره بحریــن در دولت او از میان برداشــته خواهد شــد. همین مدتی پیش بود که دولت ترامپ تصمیــم گرفت قرارداد فــروش ۱9 جنگنده اف ۱۶ با تجهیزات مرتبط به ارزش پنج میلیارد دلار را با بحرین دوباره به جریان بیندازد؛ قراردادی که سال گذشته به دلایل دغدغههای حقوقبشــری معوق ماند. حال به

نظر میرســد که این دیدار فتح بابی برای نهاییشدن این قرارداد باشد. او همچنین محورهای دیدار خود با امیر قطر را گفتوگو در باب فروش تجهیزات نظامی به این کشور اعلام کرد. همچنین ازجمله برنامههای جانبی سفر ترامپ به عربستان نیز میتوان به حضور او در مراســم گشــایش مرکز ضدتروریستی در ریاض به همراه ســلطان سلمان اشــاره کرد. گفته میشود که هدف از راهانــدازی این مرکز مبارزه ایدئولوژیک با داعش و دیگر گروههای اسلامگرای افراطی است.

حقوق بشر قربانی فروش تجهیزات نظامی

همانطور که اشــاره شد، در دولت اوباما به علت مســائل حقوقبشری، روابط ایالات متحده با برخی از کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس رو به سردی گذاشــت؛ اما ترامپ با وجود لحن تنــدش در انتقاد از کشــورهای عربی و مســلمان به خاطر حمایت از تروریسم، در عمل نشــان داده که بهراحتی میتواند نقض حقوق بشــر از سوی کشورهای جهان را نادیده بگیــرد. بههمینخاطر به نظر نمیرســد که مباحث حقوقبشــری جــای چندانــی در ســخنرانی ترامپ خطاب به کشــورهای اســلامی-عربی داشته باشد. ترامپ در ســخنرانی خود میگوید: «ما اینجا نیستیم که موعظه کنیم و به دیگران بگوییم که چطور زندگی کنند، چه کار کنند و چه باشند. ما اینجا هستیم تا برای ساختن آیندهای بهتر برای همه ما پیشنهاد همکاری و شــراکت دهیم». بااینحال با توجه به گرایشهای اسلامســتیزانه ترامپ، به سختی بتوان او را در قامت مردی صلحطلب که شــاخه زیتون به دست رهبران اسلامی-عربی میدهد، تصور کرد. بااینحال، شرایط درباره عربستان اندکی متفاوت است. سران سعودی از اوبامــا دل چندان خوشــی نداشــتند تاجاییکه در آخرین ســفر اوباما به این کشور، سلطان سلمان برای خوشــامدگویی بــه اوباما به فرودگاه نرفــت؛ اما روز شــنبه، این پادشاه ۸۱ ســاله بر روی فرش قرمزی که بر روی باند فرودگاه ریاض پهن شده بود، به استقبال ترامپ رفت. علاوه بر این، در خلال مراســمی که در دادگاه عالی پادشــاهی ســعودی برگزار شد، سلطان سلمان نشان عبدالعزیز السعود را به ترامپ اهدا کرد که عالیترین افتخار شهروندی در نظام پادشاهی این کشور محسوب میشود.

پایان سیاست یک بام و دو هوا

ترامپ بعد از ایراد سخنرانیاش در جمع رهبران کشــورهای اســلامی، ریاض را به مقصد اورشــلیم ترک کرد تا یک روز از ســفر 9 روزهاش را به اســرائیل اختصاص دهد. برای ترامپ این بهترین فرصت است تا به تمام رســواییها و تردیدهایی که درباره دولتش وجود دارد، پایان دهد. انتظار میرود که سخنرانی او در اورشلیم مسیری را که قرار است از طریق آن صلح نهایی میان اســرائیل و فلســطین برقرار شود، تشریح کند. بااینحال، «دن شــاپیرو»، سفیر سابق آمریکا در اســرائیل، با اشــاره به بیتجربگی دولت و همچنین وضعیت نابســامان داخلی خیلی مطمئن نیست که ترامپ بتواند کاری از پیش ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.