بزرگترین تظاهرات ضددولتی در پنجاهمین روز اعتراضات ونزوئلا دور باطل بحران

Shargh - - جهان -

در پنجاهمین روز اعتراضات ضددولتی در ونزوئلا، کاراکاس پایتخت این کشــور فلج شد. روز شــنبه انبوهی از معترضان با لباسهای سفید و پرچمهــای ونزوئلا، خیابانهای اصلی کاراکاس را مســدود کردند. در این راهپیمایی که بر اســاس گزارشها بزرگترین قدرتنمایی مخالفان ونزوئلا علیه دولت این کشــور بوده، حدود ۱۶۰ هزار نفر در خیابانهای کاراکاس تظاهــرات کردند. در پی این تظاهرات که علاوه بر کاراکاس در شــهرهای دیگر ونزوئلا نیز در جریان بود، نیروهای نظامی دسترسی به مرکز شــهر را که محل کاخ ریاســتجمهوری و برخی دیگر از مقامات بلندپایه ونزوئلاســت، مســدود کردند و دستکم ۱۰ ایســتگاه مترو نیز به طور رســمی تعطیل شــد. به گــزارش خبرگزاری رویتــرز، در جریان این راهپیمایی دســتکم ۴۶ نفر زخمی شــدند اما رویهمرفته از زمان آغاز درگیریها تاکنون ۴۷ نفر کشته شــدهاند. قربانیان هم مردم عادی معترض بودهاند و هم نیروهای پلیس ونزوئلا. بســیاری از مردم ونزوئلا از دولــت مادورو ناراضی هســتند و او را بهخاطر تورم افسارگســیخته، کمبود موادغذایی و دارویی و ســرکوب معترضان و نقض حقوق بشــر ســرزنش میکنند. هنریکه کاپریلس، رهبــر جنبش اعتراضی در ونزوئلا در حاشیه تظاهرات روز شــنبه گفت: «در ۵۰ روز گذشته شاهد کشتار و قتل عام مردم بودیم. اینک با وجود ادامه ســرکوبها، مبارزه و جنبش مقاومت در ونزوئلا تقویت شــده اســت». در شهر «سنکریستوبال» هم جوانــان معترض که صورتهای خود را با ماســک پوشــانده بودند، به سمت پلیس ضدشورش و نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند و به گفته شاهدان عینی دو نفر از معترضان قمه در دست داشتند.

همزمــان راهپیماییای از ســوي حامیان دولت نیکــولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا در کاراکاس برگزار شــد و هزاران نفر از حامیان وی با کلاه قرمز شعارهایی در حمایت از مادورو سر دادند. دولت ونزوئلا اپوزیسیون را به تلاش برای زمینهسازی کودتا و اقدامات تروریستی متهم میکنــد و برای مقابله بــا معترضان حدود دو هزار نیــروی نظامی در خیابانها مستقر کرده است. در سراسر این کشور آمریکای جنوبی تاکنون بیش از دوهزارو ۶۰۰ معترض دســتگیر شدهاند که بیش از یکسوم آنها همچنان در بازداشــت هســتند. علاوه بر این نیروهــای امنیتی و پلیس ونزوئلا در آشــوبهای اخیر برای متفرقکردن معترضان از گاز اشکآور و گلولههای پلاســتیکی استفاده کردند، اما برخی از تظاهرکنندگان برای مقابله با گاز اشکآور از ماسکهای دستساز خانگی استفاده میکنند.

معترضان خواســتار برگزاری انتخابــات، آزادی تمامی زندانیهای سیاسی، دسترسی به کمکهای خارجی و همچنین استقلال در پارلمان تحت رهبری اپوزیسیون هستند و میگویند دولت تلاش میکند با وجود بحــران اقتصادی بر قدرت خــود بیفزاید. اپوزیســیون ونزوئلا در حالی خواهان اســتقلال در پارلمان هســتند که بارها تلاش کردهاند از اکثریت خود در پارلمان اســتفاده کنند و مانــع تصویب طرحهای دولت ونزوئلا شــوند. برای مثال اپوزیســیون ونزوئلا بهمحض قدرتگرفتن در پارلمان تلاش کرد پروژه وسیع خانههای اجتماعی را متوقف کند، پروژهای که در دوره چاوز آغاز شده و برای ارائه مسکن به فقرا و قربانیان بلایای طبیعی ونزوئلا بود. اپوزیســیون همچنین تلاش کرد سرمایهگذاری مشترک بین شرکت دولتی نفت و ســرمایهگذاران روسیه را متوقف کند و اما مهمتر از اینهــا پارلمان ونزوئــلا تلاش کــرده قوانینی را بــرای کاهش اقتدار رئیسجمهــوری تصویب کنــد درحالیکه طبق قانــون چنین اختیاری ندارد. اپوزیسیون ونزوئلا مصرانه خواستار برکناری مادورو از قدرت است اما بر پایه برخی نظرســنجیهای معتبر حدود ۶۰ درصد از مردم ونزوئلا خواهــان راهکاری برای بحران اقتصادی این روزهای ونزوئلا هســتند و حدود ۳۰ درصد میگویند دولتی دیگر باید جانشــین دولت فعلی شود. ایــن البته به معنای نادیدهگرفتن بحران اقتصادی و کمبود موادغذایی و دارو در این کشور نیست. با این حال بسیاری از مردم ونزوئلا بر این باورند که دولت و اپوزیســیون هیچ برنامــهای برای پایان ایــن بحران فزاینده ندارند و تلاش اپوزیسیون نیز تنها معطوف به سرنگونی مادورو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.