«حمص» در دستان ارتش سوریه

Shargh - - جهان -

بــا پایان خــروج آخرین گروه از شــبهنظامیان از محله «الوعر» در «حمص» ارتش سوریه در آستانه کنترل کامل این شهر قرار دارد. از سوی دیگر دیدهبان حقوق بشــر سوریه از اعدام غیرنظامیان روستایی در استان دیرالزور به وسیله داعش خبر داد. به گزارش ایسنا، به نوشــته روزنامه رایالیوم، ارتش سوریه در آســتانه کنترل کامل شــهر حمص قــرار دارد و روز گذشــته عملیات خروج آخرین گروه از شبهنظامیان مخالــف از محله الوعر آخرین پایگاه آنان در حمص انجام شــد. به گفته البرازی، حدود ســه هزار نفر از جمله ۷۰۰ شــبهنظامی به همراه خانوادههایشــان و غیرنظامیانــی که تمایل به خــروج از محله الوعر دارند، این محله را ترک کردند. او افزود: این گروه به اســتان ادلب در شمال غرب سوریه یا شهر جرابلس در شــمال این کشور منتقل شــدند. به گفته البرازی، با پایان این مرحله تعداد کســانی که شهر حمص را ترک کردهاند، فراتر از ۱۵ هزار نفر هســتند که از این تعداد ســه هزار شبهنظامی و ۱۲ هزار نفر از اعضای خانوادههای آنها و غیرنظامیــان بودهاند. گروههای مخالف سوری از ســال گذشته شکستهای میدانی را در جبهههای مختلــف تجربه کردهاند. در پی این شکستها توافقنامههایی برای خروج شبهنظامیان مخالف از مناطق تحت کنترل این گروهها که شــهر حلب و شهرهای کوچک اطراف دمشق از مهمترین آنها هســتند، حاصل شــد. خبرگزاری رسمی سوریه )ســانا( بهنقل از بشــر الصبان، اســتاندار دمشــق، نیــز اعلام کرد مرحله ســوم توافقنامه ســازش در محله برزه در دمشــق با خروج دوهزار و ۶۷۲ نفر از جمله ۱۰۷۶ شــبهنظامی انجام شده و شرایط برای ازســرگیری فعالیتهــای تمامی نهادهــای دولتی فراهم شد.

طرح پیشنهادی آمریکا به روسیه

همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد آمریکا طرحی پیشــنهادی بــرای مدیریت میدان جنــگ در منطقه نفتخیز اصلی ســوریه، جایی که شــبهنظامیان تحت رهبری آمریکا برای جنگ با داعــش با نیروهــای همپیمان ارتش ســوریه درگیر شدهاند، به روسیه داده است. ژنرال جوزف دانفورد، از توصیف این طرح پیشــنهادی به شکل دقیق خــودداری کرد امــا گفت: ارتش روســیه مشــتاق به یافتن راههایی برای اجتناب از درگیری آمریکا با روسیه در منطقه اطراف شهر دیرالزور تا رودخانه فرات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.