ستایش عربستان، نکوهش ایران

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور آمریکا در نشست ریاض به سخنرانی پرداخت و مدعی شــد که نظام ایران مسئول بیثباتی در خاورمیانــه اســت. دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کشورهای عربیاســلامی و آمریکا به ریاض ســفر کرده است، در آنجا به ایراد ســخنرانی پرداخت. ترامپ در این سخنرانی گفت: هدف من تقویت روابط با کشــورهای مختلف بــا هدف تحقق صلح بوده و بــه دنبال ایجاد صلح و امنیت در خاورمیانه و کل جهان هســتیم. به گزارش اسکاینیوز، رئیسجمهور آمریکا در ادامه سخنانش گفت: باید گروههای تروریستی نظیر داعش، حزبالله، القاعــده و حماس را تحت پیگرد قــرار دهیم و عدم مقابله با تروریســم باعث انتشار گســترده آن خواهد شــد. وی افزود: مبارزه با تروریســم، مبارزه علیه دین نبوده، بلکه مقابله با جرم اســت. مبارزه با تروریســم جنگ میان خیر و شــر بوده و باید همگی در مقابله با تروریسم متحد باشیم.مرکز مبارزه با تروریسم بهخوبی نشان میدهد که باید رهبری مبارزه با تروریسم را خود دولتهای اســلامی برعهده بگیرنــد. ترامپ اضافه کرد: عربســتان و ائتلاف منطقهای اقدام بزرگی علیه شورشــیان در یمن انجام دادند. رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: حزبالله ســازمانی تروریستی بوده و باید برای جلوگیری از کشتهشدن بیگناهان از هر طایفهای در کنار یکدیگر قــرار بگیریم.رئیسجمهور آمریکا در ادامه ســخنرانی خود به سخنانی ضدایرانی پرداخت و گفت: نظام ایران مسئول بیثباتی در خاورمیانه بوده و نظام این کشــور تسلیحات ســازمانهای تروریستی را تأمین میکند. وی افزود: نظام بشــار اسد به کمک ایران توانست علیه مردم خود مرتکب جنایت شود و ملت ایران به دلیل تلاش رهبران این کشــور در مسیر تروریســم در یأس بهســر میبرند. ترامپ گفت: ایران باید میان انزوا یا واردشدن به جامعه بینالملل یکی را انتخاب کند. رئیسجمهور آمریکا در ادامه سخنرانی خود در نشست ریاض گفت: باید جلوی ایران در تأمین مالی سازمانهای تروریستی را بگیریم. ملتهایمان در انتظار پاسخ و اقدامات ما در زمینه صلح هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.