شبیخون طالبان در زابل

Shargh - - جهان -

مقامهای افغانســتان اعلام کردند دســتکم ۲۰ مأمور پلیس در پی شــبیخون گروه طالبان در ولایت زابل این کشــور کشــته شــدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بســمالله افغان مال، والی زابل، گفت حملــه طالبان در مناطق چینو و غلام ربات صورت گرفته اســت. به گفته او، ۱۰ مأمور پلیس نیز در این حمله زخمی شــدهاند و بههمیندلیل احتمــال دارد تعداد کشتهشــدگان افزایش یابد. والی زابل اشــاره کرد تعدادی از نیروهای طالبان نیز در این درگیری کشــته و زخمی شدهاند. حمله بامداد یکشــنبه طالبان یک ماه پس از کشتهشدن ۱۳۵ نیروی امنیتی افغانســتان به دست این گروه در ولایت بلخ صورت گرفته اســت. حمله طالبان در شــرایطی صورت گرفت که جنــگ میان آنان و نیروهــای دولتی در ولایت زابــل ادامه دارد. از ســویی، نجیب دانش، ســخنگوی وزارت کشــور افغانســتان، روز یکشــنبه گفت یک تبعه آلمانی و یک افغان شــاغل در یک ســازمان امدادرسانی ســوئدی شنبهشــب در کابل کشــته شــدند. به نوشــته رویترز، او اضافه کرد یــک تبعه فنلاندی نیز شنبهشــب از خانهاش ربوده شد که به دست نیروهای امنیتی نجات یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.