امضای توافق ۶۳۰ میلیوندلاری میان هند و اسرائیل

Shargh - - جهان -

ســازمان صنایع هواپیمایی اسرائیل اعلام کرد یک معامله ‪۶ ۳۰‬میلیوندلاری موشــکی را با یک شــرکت وابســته به دولت هند امضا کرده است. به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگزاری فرانســه، رســانههای اســرائیلی گزارش دادند این سازمان اســرائیلی در چارچوب توافقی که با هند منعقد کرده، به تأمین نسخه دریایی سیستم دفاع هوایی «باراک ۸» در چهار کشــتی جنگی نیروی دریایی هند خواهد پرداخــت. همچنین وزارت دفاع هند در راستای کاهش اتکا به واردات، به شرکتهای خصوصــی محلــی مجــوز داد تا برای ســاخت تجهیزات دفاعی پیشــرفته بــا طرفهای خارجی همکاری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.