نقشه راه سازمان ملل برای حل بحران لیبی

Shargh - - جهان -

مارتیــن کوبلــر، نماینده ســازمان ملــل در امور لیبی، در مصاحبهای اعلام کرد این ســازمان نقشــه راه جدیــدی را برای دســتیابی به صلــح فراگیر در لیبــی تدوین کرده اســت. او افزود: ایــن ایده پس از نشســتهایی با طرفهای درگیر لیبی و کشــورهای همجوار صورت گرفت که نتیجه این نشستها نشان از وجود توافــق و نزدیکی دیدگاههــا درباره اجرای توافق سیاســی لیبی داشــت و طرفهــای لیبیایی همگی بر لــزوم انجــام اصلاحاتــی در توافقنامه صخیرات برای پیشبرد روند صلح توافق نظر دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.