ترامپ از پسرم میترسید

Shargh - - جهان -

«جی. براین کومی»، پــدر جیمز کومی، رئیس ســابق افبیآی شــنبه در مصاحبه با ســیانان جزئیاتی از روحیات پسرش را در مواجهه با دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریــکا، توصیف کرد و گفت ترامپ تا ســر حد مرگ از پسرش میترسیده اســت. به گزارش ایســنا، براین کومی ۸۶ ســاله گفت: جیمــز صد درصد به ترامپ اعلام وفاداری نکرد و ترامپ از هرکســی که با او کار میکرد، این را میخواســت. جیمز تأکید کــرده بود صددرصد صداقت خواهد داشت اما وفاداری نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.