اردوغان، بار دیگر رئیس حزب عدالت و توسعه

Shargh - - جهان -

«رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهوری ترکیه، برای بار دیگر ریاســت حزب عدالت و توســعه را در اختیار گرفت. او رئیس این حزب خواهد شــد تا بتوانــد یکی از تغییرات اساســی بــرای قانون اساســی را اجرائی کند. رئیسجمهوری ترکیه در آگوســت ۲۰۱۴ زمانی که ریاســتجمهوری را بر عهــده گرفت، روابط خود با حــزب را طبق قانون اساسی قطع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.