یورش پلیس به دفتر رهبر اپوزیسیون بنگلادش

Shargh - - جهان -

پلیس بنگلادش به دفتر کار رهبر اپوزیســیون این کشــور برای یافتن اســناد و مدارک ضددولتی حمله کرد و این اقدام باعث شــد تا تظاهرات ضددولتی در سراسر کشــور به راه بیفتد. مأموران پلیس بنگلادش دو بار وارد دفتر خالده ضیا، رهبر اپوزیسیون این کشور در داکا، پایتخت شــدند؛ اقدامــی که به گفته حزب با انگیزه سیاسی بوده تا این حزب مخالف را سرکوب و از شرکت در انتخابات آتی پارلمانی منع کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.