رئیسجمهور برکنارشده کرهجنوبی در دادگاه

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــور برکنارشــده کرهجنوبــی بــرای رسیدگی به پروندهاش درباره رسوایی مالی سهشنبه بــه دادگاه مــیرود. بــه گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگــزاری فرانســه، انتظار میرود دوره رســیدگی قضائی بــه پرونده پــارک گئون-هــای ماهها طول بکشــد. بیش از یک ماه اســت که رئیسجمهوری سابق کرهجنوبی بازداشت و زندانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.