درخواست برای ایجاد ائتلاف نظامی بزرگتر در اروپا

Shargh - - جهان -

وزیــر دفاع دولت جدید فرانســه قول داده در پروژههای دفاعی اروپا همــکاری کند و همکاری نزدیکتری با آلمان داشــته باشــد؛ اقدامی که به گفته او برای اروپا بســیار ضروری اســت. سیلوی گولار، کــه در دولت جدید فرانســه بهعنوان وزیر دفاع انتخاب شــده به همتایان اروپایی خود تأکید کرد به دنبال یک ائتلاف دفاعی بزرگتر باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.