درخواست «تمر» برای توقف تحقیقات

Shargh - - جهان -

میشــل تمر، رئیسجمهوری برزیل، با رد اتهام «انســداد عدالت» و بیان اینکه اســناد ارائهشده علیه وی درخصوص فســاد، دستکاری شدهاند، خواســتار توقــف تحقیقــات دراینباره شــد. در روزهای اخیر یک فایل صوتی از تمر منتشــر شده اســت که در ایــن فایل، وی دربــاره دادن پول به سیاستمداران زندانی صحبت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.