استقبال از مسابقه فیلمنامهنویسی

Shargh - - هنر -

شرق: 332 فیلمنامه بلند سینمایی در هفتمین مسابقه فیلمنامهنویسی جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در دو گــروه حرفــهای و اندیشــههای نو شرکت کردند.

به گــزارش ســتاد اطلاعرســانی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، در مسابقه فیلمنامهنویسی بلند ســینمایی جشــنواره کــودکان و نوجوانــان، ثبت 332 اثــر در دو گروه «حرفــهای» و «اندیشــههای نو» و در دو بخش تألیفی و اقتباسی در مقایسه با مســابقههای فیلمنامهنویســی در جشنوارههای داخلی بیسابقه است.

در گــروه حرفــهای 83 فیلمنامه به ثبت رســیده که 70 اثــر در بخش تألیفــی و 13 اثر در بخش اقتباســی شرکت کرده است. همچنین در گروه اندیشــههای نــو 249 فیلمنامه ثبت شده که در بخش تألیفی 219 اثر و 30 اثر در بخش اقتباسی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

گفتنــی اســت تاکنــون در هیــچ دورهای، جشــنواره با این اســتقبال از سوی نویسندگان حرفهای، دانشجویان و جوانان روبهرو نشده است. هفتمین دوره مسابقه فیلمنامهنویسی کودکان و نوجوانــان، با هدف رشــد و ارتقای کیفی آثار و نیز شناسایی استعدادهای جدید )اندیشــههای نو(، میان فعالان ســینمای ایران، جوانــان، هنرمندان، دانشــجویان و فارغالتحصیــلان و... برگزار خواهد شــد. براساس موافقت مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی، آثار دریافتکننده پروانه زرین که به مرحله تولید برســند، از امتیــاز 20 درصد وام حمایتــی که میــزان آن را بنیاد تعیین میکنــد، بهعنــوان کمــک بلاعوض برخــوردار خواهند شــد. ســیامین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانــان از 9 تا 1٥ تیر در اصفهان برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.