جایزه ویژه جشنواره «آسیاپسیفیک» لسآنجلس برای بازیگر «باد سیاه»

Shargh - - هنر -

گروه هنر: «دیمن زندی» بازیگر فیلم سینمایی «باد سیاه» (رهشهبا( به کارگردانی «حســین حســن» جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بینالمللی فیلم «آســیا پســیفیک» لسآنجلس در آمریکا را از آن خود کرد.

فیلم سینمایی «باد سیاه» (رهشهبا) ‪The Dark Wind‬ به کارگردانی «حسین حسن»، بازیگر و فیلمساز سرشناس کُرد عراقی و به تهیهکنندگی «ممــد اکتاش» مدیــر کمپانــی «میتوس فیلــم» آلمان و بــا مدیریت فیلمبــرداری «تورج اصلانی»، فیلمبردار بینالمللی ســینمای ایران، در جدیدترین حضور جهانی خود در بخش رقابتی «بینالملل» سیوسومین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم «آسیاپسیفیک» لسآنجلس در آمریکا روی پرده رفت و از طرف هیئت داوران این جشــنواره، جایزه ویژه «حلقه طلایی» نقش مکمل زن به «دیمن زندی» بازیگر اصلی و ایرانی این فیلم اهدا شد.

این دوره از جشــنواره فیلم «آسیاپســیفیک» لسآنجلس با نمایش فیلمهای بلند سینمایی، کوتاه و مستند از کارگردانان کشورهای مختلف آســیا، اقیانوســیه و آمریکا در روزهای 1۵ تا 21 اردیبهشــت جاری )۵ تا 11 می 2017( در شــهر لسآنجلس در ایالت کالیفرنیا در کشــور ایالت متحده آمریکا برگزار شد. فیلم سینمایی 89 دقیقهای «باد سیاه»، سومین ساخته بلند سینمایی «حسین حسن»، در نخستین حضور جهانی خود در جشــنواره بینالمللی فیلم «دهوک» در اقلیم کُردستان عراق روی پرده رفت و در ادامه در جشــنوارههای مختلفی در سطح جهان از جمله؛ در مراسم اختتامیه بیستویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «پوسان» در کرهجنوبی به نمایش درآمد که چهار هزار نفر این فیلم را دیدند.

«رهشهبا» Reseba با حضور در جشنوارههای مختلف جهانی تاکنون توانســته جایزههای معتبــر بینالمللــی از جمله؛ جایزه ویــژه و بزرگ شصتوپنجمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم «مانهایم ـ هایدلبرگ» Mannheim-Heidelberg در کشــور آلمــان، جایزه ویژه یونســکو برای مشارکت چشــمگیر در توســعه و حفظ تنوع فرهنگی در دهمین دوره مراســم اهدای جوایز اسکرین «آسیاپسیفیک» (اســکار آسیایی) APSA در کشور اســترالیا که «ممد اکتاش» تهیهکننده این فیلم، این جایزه ویژه یونســکو را به تمام زنان و دختران کُرد ایــزدی تقدیم کرد، جایزه «مُهر» بهترین فیلم سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «دبی» در کشور امارات متحده عربی، جایزه فیپرشی «انجمن منتقدان جهانی سینما» از چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «داکا» در کشور بنگلادش و همچنین جایزه دبیرســتان و جایزه ویژه تماشاگران بهترین فیلم داستانی بیستوســومین دوره جشــنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی «ویزول» Vesoul در کشور فرانسه را از آن خود کند.

ایــن فیلم که یک موضــوع جهانی را در خود جــای داده؛ محصول مشترک اقلیم کُردستان و کشورهای آلمان و قطر است و ترکیبی از عوامل ســینمای ایران، اقلیم کُردستان، ســوریه و ترکیه در ساخت آن مشارکت داشــتند. موضوع «باد ســیاه» در مورد حمله گروه تروریستی داعش به روســتاهای اطراف شهر شنگال )ســنجار( در عراق و تجاوز آنها به چند دختر کُرد ایزدی اســت. این فیلم براســاس ماجرای واقعی ساخته شده اســت و داســتان آن درباره یک زوج ایزدی به نام «رکو» و «پرو» اســت که قرار اســت بهزودی ازدواج کنند. با حمله نیروهای داعش به سنجار، دختران جوان از جمله «پرو» بهعنوان برده فروخته میشوند.

«رهشــهبا» بــا مدیریت فیلمبــرداری «تــورج اصلانــی»، فیلمبردار بینالمللــی ســینمای ایــران، فیلمبرداری شــده اســت و محل اصلی فیلمبــرداری آن در اردوگاه «خانکی» در اطراف شــهر دهوک در اقلیم کُردســتان بود که بیشتر آوارههای شنگال در آن اسکان داده شدهاند و در آنجا زندگی میکنند.

در «رهشــهبا» تعدادی از بازیگران حرفهای و جوان ســینمای ایران، ترکیــه و اقلیم کردســتان از جمله؛ مریم بوبانی، دیمــن زندی، ریکیش شهباز، عادل عبدالرحمان، مسعود عارف، عماد لزگین و... به ایفای نقش میپردازند.

تعدادی از عوامل فیلم ســینمایی «باد سیاه» (رهشــهبا( عبارتند از: کارگردان: حسین حسن، نویسندگان فیلمنامه: حسین حسن، ممد اکتاش و ابراهیم ســعیدی، مدیر فیلمبــرداری: تورج اصلانــی، تدوین: ابراهیم سعیدی، صدابردار: هادی ساعدمحکم، موسیقی: مصطفی بیبر، گریم: گولســان اُزر، مدیر برنامهریزی و طراح صحنه: جلال ســاعدپناه، منشی صحنه: ســروه علیویسی، مشاور رسانهای: منصور جهانی و تهیهکننده: ممد اکتاش. «حسین حسن» فیلمســاز، نویسنده و بازیگر سرشناس کُرد اســت که در ســال 200۶ «شــکوفههای نرگس»، اولین فیلم بلندش، را ســاخت که در بخش «پانورامای» جشــنواره بینالمللی فیلم برلین در آلمان و همچنین در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو در کانادا به نمایش درآمد. این فیلم توانســت جایزه ویژه ســازمان عفو بینالملل جشنواره بینالمللی فیلم برلین را از آن خود کند.

او در سال 2009 دومین فیلمش را به نام «هرمان» (جاوید( را ساخت که در جشنواره بینالمللی فیلم پوسان به نمایش درآمد.

این کارگردان 29 قسمت از مجموعه تلویزیونی «دیلان» را هم ساخت که از تلویزیون ماهوارهای «کُردســات» در سال 2008 پخش شد. او برای ساخت 10 قسمت از مجموعه تلویزیونی دیگری هم به نام «رؤیای من» با تلویزیون «کُردسات» از سال 2009 تا 2010 همکاری کرد.

این هنرمند با اینکه از ســال 200۶ به صورت حرفهای به فیلمسازی مشــغول بوده، اما بازیگر موفقی هم هست و در فیلم سینمایی «عبور از غبــار» (پهرینهوه له غوبار( به کارگردانی «شــوکت امین کورکی» و فیلم سینمایی «مردان» به کارگردانی «بتین قبادی» و فیلمهای دیگر به ایفای نقش پرداخته است.

فیلم ســینمایی «باد سیاه» در آخرین حضور بینالمللیاش با حضور «مریــم بوبانی» از بازیگــران اصلی ایــن فیلم، «تــورج اصلانی» مدیر فیلمبرداری، «ابراهیم ســعیدی» تدوینگر، «مهــدی اصلانی» فیلمبردار این فیلم، «ســروه علیویســی» منشــی صحنــه و «منصــور جهانی» مشــاور رســانهای و عکاس آن در بخش غیررقابتی «جــام جهاننما» )جشنواره جشــنوارهها( و «زیتونهای زخمی» (خاورمیانه در جنگ( در ســیوپنجمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر در سه سانس مختلف در پردیس سینمایی «چارسو» و همچنین سینما فلسطین در شهر تهران به نمایش درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.