«ماه عسل » به پیشواز ماه رمضان میرود

Shargh - - هنر -

گروه هنر: برنامه «ماه عسل» امسال وارد دوازدهمین سال تولید و پخش خود میشــود و این در حالی است که پیشتولید این برنامه از پاییز 9۵ به طور جدی آغاز شده است.

احســان علیخانــی، تهیهکننده و مجــری برنامه «ماه عســل» پیش از این اعلام کــرده بود اتــاق فکرش با برگزاری جلسات متعدد در زمینههای مختلــف کار خودشــان را تقریبا یک ســال پیش از آغــاز پخــش برنامه شــروع کردهاند؛ یکــی از تفاوتهای پروســه پیشتولید این برنامه در سال 9۶ با ســالهای گذشــتهاش ارتباط بیشــتر با مراکز تحقیقاتی/ پژوهشی، آسیبشناســیهای متعــدد درباره موضوعات مختلف، برگزاری جلساتی بــا کارشناســان و صاحبنظــران در زمینههای گوناگون اســت. همچنین از آنجا که رســالت خاص این برنامه روایــت قصههای مردم اســت، گروه تولید و اتاق فکر این برنامه در فضای مجازی بــا راهاندازی روبات تلگرامی، انتقادات و پیشنهادات مخاطبان خود را پیــش از آغاز برنامه مــورد ارزیابی و تأمل روی آن را در دســتور کار قرار داده اســت. «ماه عســل 9۶» یکی از موضوعــات اصلی خــود را در دوره تحقیــق و پژوهش به ســبک زندگی اختصاص داده و پیشبینی میشــود یکی از محورهای اصلی امســال نیز همین موضوع باشــد. «ماه عســل» در شــرایطی وارد دوازدهمین ســال پخش خود میشــود که تنها برنامه تلویزیون در ماه مبارک رمضان است که توانســته در سنوات مختلف روی آنتن برود. این برنامه مطابق هر سال، ویژهبرنامه افطار شبکه سه محسوب میشود و امسال هم با پخش یک روز قبلتر از آغاز ماه رمضان، به پیشــواز ماه مبارک میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.