تأثیر «جان کیج» انکارنشدنی است

Shargh - - هنر -

منصــور جهانــی: «علیرضــا امیرحاجبــی» هنرمند و آهنگســاز در گالری «آس» تهران گفت: «جان کیج» با ایدههایش جزء پنج موسیقیدان و هنرمند آوانگارد قرن بیستم اســت و با توانایی خودش موسیقی را به مکانهای غیررســمی برد. این هنرمند و آهنگســاز در نشســت و رویدادی شنیداری تحت عنوان «آگورا» در گالــری «آس» تهران دربــاره مهمترین هنرمندان آوانــگارد جهــان در زمینه موســیقی معاصر گفت: نکته مهم این اســت که در همان دههای که مطرح شد مشــاهده مستقیم پدیدهها را جدی بگیرید و تنها قرارگرفتن سازها و ایجاد صدای ریتمیک ایجاد کنید و شعری هم برای آن بگذارید، در کنار هم کافی نیست؛ بلکه باید در کنار موســیقی به چیزهــای دیگری نیز توجه کرد که به یک هنر بینارشــتهای تبدیل شــود و بین هنرها رابطهای بهوجود آید.

در کالــج «بلاکماوتینگ» تعــدای از هنرمندها در کنار «جان کیــج» ‪John Cage‬ کار میکردند از جمله؛ «رابرت راشــنبرگ» ‪Robert Rauschenberg‬ ، «مردیت مونــک» ‪Meredith Monk‬ ، «مــرس کانیگهــام» ‪Merce Cunningham‬ و آرتیســتهایی کــه در رشــتههاي مختلفــي فعالیــت میکردنــد. «مرس کانیگهــام» در رقص، «مردیت مونک» در آواز، «رابرت راشــنبرگ» در نقاشی و بســیاری از آرتیستها در کنار همدیگــر جمــع شــدند و در کالــج «بلاکماوتینگ» کارهای بیناموضوعی بسیار قوی انجام دادند و درواقع بین هنرها رابطهای بهوجود آمد. رسانههای آمریکایی قبل از جنگ جهانی دوم به هنر آوانگارد خیلی اهمیت میدادند. وی افزود: همیشــه در اروپا اتفاقی میافتد و آمریکاییها همیشه برداشت بیشتری از آن میکنند و آن هم به علت نوع رســانههایی بــود که در آمریکا منتشــر میشــدو در زمانی که «جان کیج» این کارها را انجام میداد؛ رســانههای آمریکایــی قبل از جنگ جهانی دوم به هنر آوانگارد خیلی اهمیت میدادند.

کالــج «بلاکماوتينگ» تأثير بســيار زیــادی روی تعاملات بينارشتهای داشت

ایــن آهنگســاز در ادامــه اظهــار کــرد: کالــج «بلاکماوتینــگ» تأثیر بســیار زیــادی روی تعاملات بینارشــتهای داشت. خیلی از آرتیســتها هستند که چندکارهانــد؛ از جمله؛ کار هنرهای تجســمی دارند، کار موسیقی دارند، اینستالیشــن کار میکنند، احتمال دارد کار رقص و نقاشــی هم انجام دهند و... . درواقع هنرمندهایــی هســتند که با چند رســانه مختلف کار میکنند و تنها کارشان موســیقی نیست. برای نمونه «جان کیج» که طراحی رقص بسیار عالی دارد، نقاش خیلی خوبی بود و همچنین اینستالیشــنهای خیلی خوبی هم داشت.

از دهــه 70 به بعد هنرمندها چنــد کار را با همدیگر انجام میدهند

وی همچنین گفــت: از دهه 70 به بعد ما با موج هنرمندهایی مواجه هســتیم که چند کار را با همدیگر انجام میدهند؛ به علت اینکه رســانه این اجازه را به آنها میدهد؛ رســانهها متعدد شــدهاند، اینستالیشن آمده اســت و اینها میتوانند با همدیگر ترکیب شوند و در کنــار همدیگــر مجموعهای را درســت کنند که هنرهــای دیگــر را هم در کنــار خــود لازم دارد و این قضیه را جذابتر خواهد کــرد. این هنرمند مفهومی در ادامه افزود: نکته خیلی مهم این اســت که «جان کیج» ســعی میکند آهنگهای خــودش را از حالت رســمی که فقط و فقط به صورت ارکســترال است و در سالنهای بزرگ اجرا میشــود، به داخل گالریها، انســتیتوها، دانشــگاهها و جاهای دیگر ببــرد و اجازه میداد مردم بدون اینکــه پولی پرداخت کنند و بدون اینکه مجبور شــوند، وارد جایی شــوند و دو ســاعت بنشــینند و به یک ســمفونی گوش دهند، بدون اینکه بتوانند تــکان بخورند؛ به دلیــل آزادی که مکانهای غیررســمی به انســان میدهند، آهنگ خودشــان را در آنجا گوش ميدهند.

ارزش سکوت در موسيقی مستقل نيست

«علیرضــا امیرحاجبــی» در بخــش دیگــری از ســخنانش تأکید کرد: ما یک فقدان ســکوت و ارزش سکوت در موسیقی داشتیم؛ موسیقی دوره باروک؛ در یک قطعه از باخ چقدر ســکوت وجود دارد؟ سکوتی ندارد و ارزش سکوت مستقل نیست؛ ارزش سکوت در موسیقی کلاسیک- هر آنچه قبل از جنگ جهانی دوم اســت- به قبل و بعدش وابسته است. یعنی سکوت در این میان قرار میگیرد نه برای اینکه تعریفی از خود داشته باشد؛ برای ما میگوید که پلی باشد برای اینکه نــت قبلی را با یک حالت و فیگور جدید به نت بعدی متصل کند و این سکوت، هیچ ارزش سکوتی ندارد.

بعد از جنگ جهانی دوم آهنگســازها روی مسئله ارزش سکوت کار میکنند

وی همچنین گفت: بعد از جنگ جهانی دوم است که تعدادی از آرتیستها و آهنگسازها آرام آرام روی مسئله ارزش ســکوت کار میکنند، از جمله؛ «آنتونی وبر» از مکتب وین و از همه مهمتر برای اولینبار «جان کیــج» اثر 4:33 )چهار دقیقه و 33 ثانیه( را در ســال 1956 با همکاری یکی از همکاران نزدیکش اجرا کرد. یکی از نکات مهم در این قطعه این اســت که این اثر را میتوان بین هر قطعــه دیگری نیز اجرا کرد و هیچ قطعه دیگری در جهان وجــود ندارد که بین قطعات

دیگر اجرا شــود و متوجــه آن نشــوید. امیرحاجبی در ادامه ســخنانش گفت: ارزش صداها را براســاس ســکوت میتوانید بشــنوید؛ «جان کیج» در خیلی از قطعات دیگرش هم به ارزش معنوی سکوت اهمیت داد، اثــری به نام «تا آنجا که ممکن اســت آرام640» سال طول میکشــد. آن قطعه سال 2000 در کلیسای قرون وســطایی «هالبراشتات» در یک دهکده کوچولو در آلمان شــروع شد و در ســال 2640 در همان کلیسا بــه اتمام میرســد. در واقع تنها قطعهای اســت که آهنگساز آن، آن را نشنیده است.

او افزود: ما صداها را نمیشــنویم؛ بلکه صداها را خلق میکنیم و این خودش مشــاهده است، چون هر چیــزی را که بخواهیم نگه میداریم و هر چیزی را که نخواهیــم حذف میکنیم و ایــن صداهایی که حذف میکنیم بعدها میتوانند به عنوان یکسری کانسپت وارد موسیقی شوند. این آهنگساز در ادامه اظهار کرد: در حوزه موسیقی هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، قبــل از ما موســیقیدانهای سرشناســی مانند باخ، شوپن، موتزارت و... آنها را انجام دادهاند، اما ایدههای اجرائی در موسیقی هیچوقت از بین نمیروند. به علت اینکه ما روزبهروز در فضاهای جدید قرار میگیریم و با آدمهای جدید معاشرت میکنیم و به همان اندازه باید به ایدهها و فکرهــای نو هم فکر کرد که آن را کیج به خوبی انجام میداد.

او در بخــش دیگری از ســخنانش گفــت: یکی از شاگردهای «جان کیج» به نام «آلن کاپرو» برای اولین مرتبــه با ایدههایــی که کیج داشــت، نهضت مهمی را در هنــر معاصر به نام «هنــر اتفاقی» راه انداخت و این ایــده از چینیها برای «جان کیــج» آمد که کاملا ناخودآگاه اســت ولی به یک خودآگاه بزرگتر میرسد و به هارمونــی بزرگتری پیوند میخــورد. «علیرضا امیرحاجبی» در پایان سخنانش تأکید کرد: بدون شک «جان کیج » با ایدههایش حداقل جزء پنج موسیقیدان و هنرمند آوانگارد قرن بیســتم اســت؛ چون با ایدهها و آثــارش از دهــه 50 اروپایی به هنــر مفهومی کاملا منبسط رســید که چقدر میتواند گســترش پیدا کند. البتــه مقدار زیادی پروپاگاندای آمریکایی به وی کمک کردند وگرنه هنرمندهای دیگری هم در کنار کیج بودند که کار میکردند اما نمیشــود تأثیــرش را بر هنر قرن بیســتم نادیده گرفت. در بخــش دوم برنامه «آگورا»، امیرحاجبی یکی از آثار تجربی خود با محوریت ارتباط انسان و طبیعت را با اصوات و با بهرهگرفتن از چندین لوله آلومینیومی اجرا و صدای دلفین را در کنار صدای امواج دریا برای حاضران اجرا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.