سایه درون

Shargh - - هنر - زَروان بختیار

نمایشــگاه آثار نقاشی نیلوفر قادرینژاد با نام سایه درون، اردیبهشت در گالری ساربان برگزار شــد. آثار او شامل تابلوهایی با تکنیک آکریلیک روی بوم در اندازههای گوناگون است. در این آثار رویکردی روانشناختی و نقشمایههای اسطورهای و انسانی به چشم میخورد. زروان روحبخشان در اســتیتمنت نمایشگاه نوشــته اســت: «نیلوفر قادرینژاد، نقاشی که تحولات اجتماعی و جنگ را تجربه کرده و دغدغه و رفتار مردمان گرفتار آن را موضوع آثار پیشــین خود قرار داده، در ســالهای اخیر به انسان از منظری کلیتر نگاه میکند و در آثارش به عواطف و رابطه انسان با خود، بهعنوان مضمون اصلی پرداخته اســت. وی در مجموعه «سایهدرون» رویکــردی روانشــناختی را پی گرفته و با اســتناد به نظــر یونگ درباره کهنالگوی سایه، از نقشمایههای اسطورهای بهره برده و انسان و حیوان را در یکدیگر به تصویر کشــیده اســت. در اغلب آثار این مجموعه، سایه که به تعبیــر یونگ نیمه تاریک، وجه حیوانی و غیراخلاقی و درعینحال خلاق و پرشور انسان است، با خطوط اکسپرسیو و تنوع رنگهای درخشان در قالب خود ســایه و نیز حیوانات مختلف و نقشمایههای اسطورهای جانوران افســانهای نمود پیدا کرده است. تمایل به رهایی از صورتهای فیگوراتیو آشــنا و حرکت بهســوی بیانگری خط و انتزاع فرم، برآمده از همین ســایه درون است؛ همه آنچه در ما هســت و ما بر آن ناآگاهیم». نیلوفــر قادرینژاد متولد خرداد 1336 در تهران و دانشآموخته رشــته نقاشی از دانشگاه تهران است. او بیش از 30 سال تجربه تدریس طراحی و نقاشی در دانشگاه آزاد هنر و معماری و آموزشگاههای گوناگون را دارد. او همچنین عضو پیوســته انجمن نقاشان ایران است. او در بیش از 150 نمایشگاه گروهی و انفرادی شــرکت کرده است. منتخب نمایشگاههای انفرادی گالری طراحان آزاد، تهران، 1385؛ گالری الهه، تهران در سالهای 1379 تــا 1384؛ گالــری افرند، تهــران 1377. منتخب نمایشــگاههای گروهی: نمایشــگاه اماس، نگارخانه ماه مهر، تهران، 1394؛ هفت نگاه، فرهنگسرای نیاوران، تهران، 1394؛ یازدهمین آرتفر هنر معاصر ایتالیا، گالری مونترو، جنوا، 1394 و خیریه برای کودکان سرطانی، فرهنگسرای نیاوران، تهران، 1387. قادرینژاد درباره مجموعه «ســایهدرون» معتقد اســت: «از سیاه تا سفید و از سفید تا سیاه ما در میان دریایی از خاکستری سرگردانیم و در تقابل خیر و شر، دیو و فرشته، عشق و نفرت، بیم و امید، رنج و شــادی، زشت و زیبا، جنگ و صلح، مرگ و زندگی و... گاهی با میل هولناکی به خشونت و گاهی با لذت عشق و صلح و آرامش در کشمکش هستیم. من نیز در کارهایم متأثر از این تلاطم هستم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.