جهان مکشوف یک جراح نقاش

Shargh - - هنر - بهنام کامرانی گردآورنده نمایشگاه «سایه خاموشی»

پروفســور هرمز مهمنش سالهاســت در کنــار کار حرفهای خویش نقاشــی میکنــد. او که جزء چند جــراح مهم روباتیک قلب اســت و از نـخبگان رشته تـخصصی خویش محسوب میشود، نقاشی را به شکل خودآموخته و خودانگیخته انـجام میدهد. برای مهمنش نقاشی شکلی از فعالیت هستیشناسانه است و به همین علت موضوعات وی مـــملو از خاطرات، پرسشها، دلمشغولیها و خوابهایش است؛ نقاشیهایی که رنگها و شکلها در آنها خاطرهها و تـخیلی سرشار را نشان میدهند. هرچند آثار او متنوع و سرشــار از آزمایشگری اســت، اما نقشمایههای انســان، درختان و پرندگان در آنها تکرار میشود. رابطه میان آســـمان و زمین و کشــف ترکیبها و کار متنوع با رنگ ماده، این نقاشیها را متمایز میکند. هنرمندان خودآموخته به شکل طبیعی بیسبک هستند، ولی آثار مهمنش بیاینکه نـمایانگـر یا تقلیدگر جنبش اکسپرسیونیست معـاصر باشند با ترانس آوانگاردهـای ایتالیایـی قرابت دارند و بههمیندلیل وقتی کارها را میبینیم، مشابهتهایی با آثار فرانچسکو کلمنته یا میمو پالادینو مشاهده میشود، درحالیکه میدانم ایشان اصلا آن کارها را ندیده است. درواقع این مشابهت به دلیل آزادی و سمبلیکبودن کارها به وجود آمده اســت. نکته جالب در کارهای مهمنش این اســت که برخلاف بسیاری از هنرمندان خودآموخته، آثار بســیار متنوعــی دارد. رفتارهای متنوعی با رنگ و عناصر نقاشــانه در کارها دیده میشــود و برای هر کار اســمی در نظر گرفته اســت. معمولا در فرهنگ تصویری نقاشانه ایران کارهای خامدســتانه چندان جدی گرفته نمیشــوند یا حتی اگر نقاشانی این کار را بکنند آن خامدســتی خیلی کنترلشــده اســت. درحالیکه خود این بیانگرایی و نوع رفتار خامدســتانه در نقاشی، ســابقه طولانی در تاریخ هنــر دارد. در تعدادی از کارهای مهمنش این خصلت دیده میشــود و به نظر میرســد صرفنظر از خودآموختهبودن ایشــان، این کارها حتی برای فضای تجســمی هم میتواند نکات تازهای دربر داشــته باشد. این نمایشگاه بهخوبی نشان میدهد که هنر مربوط به دسته و گروه خاصی نیست و همه مردم میتوانند از آن بهرهمند شوند. جنبههای بیانگر این نقاشیها حالتی مکاشفهوار و بیانگر به آنها میدهد. شوقی بکر و جهانی مکشوفشــده در این نقاشـــیها وجود دارد که بیننده را همراه میکند. برای مهمنش نقاشی جوششی ذاتـی است و شاید اهمیت نـمایش این آثار در فضای کنونی نیز همین باشد، چراکه امروزه اهـداف متفاوت تولید اثر هنری، خـاص و آزادبودن و یکهبودن آن را گـاه مخدوش میکنند. این مجموعه بازنـمای غرقشدن در شور و کشف و غنای هنر است؛ اینبار از دریچه فکر و نگاه کســی که نقاشــی را نه برای فروش و نه حتی عرضه میخواسته است. این نقاشیها جوششی بوده از یک ذهن شورمند و البته خلاق که لـحظات و دغدغههای خود را ثبت و خالی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.