نجات از قصاص 2 قاتل با رضایت اولیایدم

Shargh - - حوادث -

شرق: دو مرد جوان که در پروندههایی جداگانه مرتکب قتل شــده بودند با رضایت اولیایدم از قصاص نجات یافتنــد و به لحاظ جنبه عمومــی جرم مورد محاکمه قــرار گرفتند. به گزارش خبرنگار مــا، در اولین پرونده پســر جوانی که زنــی را به قتل رســانده بود به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شــد. براساس محتویات پرونده مردادماه ســال 91 مأموران پلیس باخبر شدند زنی در یک واحد آپارتمانی به قتل رسیده است. وقتی مأموران تحقیقات خود را دراینباره آغاز کردند متوجه شــدند این زن مدتی قبل با پســری جوان به این خانه رفتوآمد داشته است. بررســیهای بعدی نشان داد این زن رکســانا نام دارد و 40ســاله اســت و پسری که همــراه او به این خانه رفتوآمــد میکرده، جوانی به نام کیان بوده است. بررسی سوابق کیان نشان داد این جوان قبلا به اتهام سرقت بازداشت و محکوم شده و با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است. در ردیابیهایی که مأموران انجام دادند کیان شناسایی و بازداشت شد. او در بازجوییها اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من به خاطر ســرقت یک تابلوفرش بازداشت و زندانی شدم. هنوز نتوانســته بودم رضایت شــاکی را بگیرم و برای اینکه بتوانم با او صحبت کنم با وثیقه بیرون آمدم. در این مدت با زنی حدودا 40ساله آشنا شدم. من 20 سالم بود و فاصله ســنی ما خیلی زیاد بــود. فقط برای یک هیجان با او ارتباط برقرار کردم وقتی که میخواســتم رابطــهام را قطــع کنم او قبــول نکرد. رکســانا اعتیاد داشــت ضمن اینکه من فهمیدم او شــوهر هم دارد و بههمیندلیل گفتم دیگــر به این رابطه ادامه نخواهم داد. رکسانا قبول نمیکرد روز آخر که او را دیدم به من گفت اگر به خواســتههایش عمل نکنم و به رابطهای کــه داریم، ادامه ندهم همه آنچــه را اتفاق افتاده به خانوادهام خواهد گفت. من هم ترسیدم و گفتم اجازه ندارد اینکار را بکند و من هم موضوع را به همســرش میگویم. رکسانا به خاطر اعتیادی که داشت چندان در خانوادهاش وجههای نداشت بههمیندلیل هم از این موضوع نمیترسید سر این موضوع با هم درگیر شدیم و من که خیلی عصبانی بودم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و او را کشتم. با توجه به اعترافات متهم، شکایت اولیایدم و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. متهم در این شــعبه محاکمه و با توجه به درخواست اولیایدم به قصاص محکوم شد. رأی صادره مورد تأیید دیوان عالی کشــور قرار گرفت و کیان در فهرست قصاصیها قرار گرفت. بعد از پنج ســال تلاش در نهایت پسر مقتول بهعنوان ولیدم اعلام گذشــت کرد. روز گذشته متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. او یکبار دیگر اتهام را قبول کرد و گفت: من در این سالها خیلی سختی کشیدم و همیشه سایه مرگ بالای سرم بود درخواســت دارم من را ببخشید و آزادم کنید. من خیلی جوان بودم و بچگی کردم. با پایان جلسه دادگاه هیئت قضات وارد شــور شــدند و متهم را با توجه به ایامی که در بازداشــت بوده به 10 سال حبس محکوم کردند. در پروندهای دیگر مردی که در پی یک مشاجره مرتکب قتل شــده و دوســتش را کشته است با جلب رضایت اولیــای دم از قصاص نجات یافت و به لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. این پرونده در شــعبه چهــارم دادگاه کیفری اســتان تهران مورد بررســی قرار گرفت. در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده

دادســتان کیفرخواســت را خواند و خواستار مجازات متهم شد. سپس متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: مــن در خانه مجــردی زندگی میکــردم. اهالی خانه کسانی بودند که مواد مصرف میکردند و من هم چون مواد مصرف میکردم با این موضوع مشکلی نداشتم تا اینکه بعضی وسایل از ساختمان به سرقت رفت و من متوجه شدم رسول و کاظم از دوستان و همسایههایم این کار را کردهاند. رســول قبلا هم انگشــتر خالهام را سرقت کرده بود و میدانستم اینبار هم کار اوست. سر این موضــوع با هم جروبحث کردیم و دعوا بالا گرفت من یک ضربه به او زدم که باعث شد به کما برود و بعد از چند روز هم فوت کرد. متهم گفت: به خاطر کاری که کردهام خیلی پشیمان هستم. من معتاد بودم اما آدم شری نبودم و به خاطر این اتفاق خیلی پشیمان هستم. با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.