علت مرگ معدنچیان یورت مشخص شد

سوختگی، ضربه مغزی و شکستگی جمجمه علت مرگ اعلام شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا: ســوختگی شــدید و عوارض ناشی از آن، ضربه مغزی ناشی از شکستگی جمجمه و نارسایی تنفسی ناشــی از قرارگرفتــن در فضای محبــوس معدن، از مهمترین دلایل مرگ معدنچیــان یورت بود. مدیرکل ســازمان پزشــکی قانونی کشور، حســین زارعی، در مروری بر اقدامات پزشــکی قانونی در حادثه انفجار معدن یورت افزود: ســازمان پزشــکی قانونی کشور مرجع رســیدگی بــه مرگهای غیرطبیعــی و تعیین علت فــوت و صدور جواز دفن، همچنین تشــخیص هویــت در این نوع از مرگهاســت. وی ادامه داد: در بیشــتر حوادث دســتهجمعی، بلایا و ســوانحی که رخ میدهد، پزشــکی قانونی ضمن بررســی اجساد بهجایمانده با اقدامــات و آزمایشهای تخصصی و کارشناســی هویت آنها را تعیین میکند و اجســاد را به بســتگان تحویل میدهد. مدیرکل پزشکی قانونی اســتان گلســتان گفت: یکی از حوادثــی که بهتازگی پزشکی قانونی نسبت به شناســایی اجساد آن اقدام کرد حادثه انفجار معدن یورت استان گلستان بود که در روز چهارشنبه 13 اردیبهشتماه رخ داد و طی آن 43 نفر از هموطنانمان جان خود را از دســت دادند. زارعی دربــاره اقدامات صورتگرفتــه در این حادثه اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه تیم ســتاد بحران پزشکی قانونی استان تشکیل و برای بررسی و معاینه اجساد به محل وقوع حادثه اعزام شد. وی افزود: پس از گذشت 12 ساعت از حادثه در ساعات نیمهشب، 22 جســد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و با وجود امکانات محدود معاینه اولیه تمامی اجساد تا بامداد روز 14 اردیبهشــت به انجام رسید و مجددا صبح روز چهاردهم پس از اخذ شرح حال از خانواده و معاینه نهایی و احراز هویت اجســاد با شرح حال اخذشده و مشاهده اولیای دم پس از هماهنگی با ستاد سازمانی درخصوص علت فوت جواز دفن آنها اقدام شــد. به گفتــه زارعــی در مرحله بعد 13 جســد و پس از آن

هفت جسد به پزشکی قانونی ارجاع شدند که شرایط نامناســب و علائم فساد داشــتند و پس از انجام دو نوبت معاینه کامل و اخذ شــرح حــال از خانوادهها هویت 15 نفــر محرز و جواز دفن به نــام آنان صادر شــد. وی تأکید کرد: نمونه خون متوفیان نوبت دوم درخصوص وجود گاز مونوکسید کربن بررسی شد که نتیجه همه آنها مثبت بود. مدیرکل پزشــکی قانونی استان گلســتان یادآور شد: در نوبت دوم خانوادههای مفقودان فراخوان شــدند و نمونههــای لازم از افراد مورد نظر مطابق با دستورالعمل و هماهنگی با واحد ژنتیک پزشکی قانونی مشهد گرفته شد.

زارعی ادامه داد: به دلیــل عدم احراز هویت پنج نفر باقیمانده نمونهها برای بررسی از نظر DNA به پزشکی قانونی مشهد ارســال شد و پس از حدود دو روز هویت تمامی اجســاد با آزمایشهای انجامشده مشــخص و جــواز دفن آنهــا صادر شــد. وی درباره شناســایی آخرین جسد کشفشــده در این انفجار نیز گفت: جســد شــماره 43 نیز در روز 23 اردیبهشت از معدن خارج شــد که پس از انجام معاینه و نیز تأیید انگشــتنگاری هویــت وی محرز و جســد به نیروی انتظامی تحویل داده شــد. معدن زغالسنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان مقارن ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت منفجر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.