پنج قاره

Shargh - - حوادث -

برخورد هواپیما با کامیون در لسآنجلس شــینهوا:

رســانههای داخلی آمریــکا از برخورد یک فروند هواپیمای جت مســافربری با یک دستگاه کامیون در باند فرودگاه بینالمللی لسآنجلس خبر دادنــد. بنا بر اعلام مقامــات داخلی آمریکا عصر روز شــنبه یک هواپیمای جت مســافربری با کامیونی در باند فــرودگاه لسآنجلس برخورد کــرده که در این حادثه هشــت نفــر مجروح شــدند. مقامات محلی لسآنجلس اعلام کردند: هواپیما پس از فرود در باند فرودگاه با این کامیون برخورد کرده اســت. در پی این حادثه کامیون واژگون شــد و تمامی سرنشینان آن از جمله دو زن مجروح شــدند. گزارشی از مجروحیت هیچیــک از 146 مســافر و خدمه پــرواز این هواپیما منتشــر نشده اســت. همچنین به بال راست هواپیما آسیب وارد شده است.

بازی با شاتگان به بازی مرگ تبدیل شد

میلآنلاین: بازی دزد و پلیس جمعی از کودکان در خانــه با مرگ یکی از آنها خاتمه یافت. یک پســر 13ســاله درحالیکه تصور میکرد اســلحهای که در دست دارد فاقد گلوله است، به سمت همبازیهایش آتش گشــود. این حادثــه هولناک به صــورت زنده به وســیله یکــی از این نوجوانــان در فضای مجازی به اشــتراک گذاشــته میشــد. این حادثه در شــهر «ســانتاروزا» ‪Santa Rosa de Calchines(‬ ) آرژانتین اتفاق افتاد و یک دختر 12ساله به طور تصادفی مورد اصابت گلوله شاتگان قرار گرفت و در دم جان سپرد. بــازی گروهی این کــودکان در خانــه در حالی ادامه داشت که ناگهان صدای مهیب شلیک اسلحه همه را سر جایشان میخکوب کرد.

نجات بیش از 2هزار و 100 مهاجر در دریای مدیترانه رویترز:

گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که نیروهای امدادی دوهــزارو 121 مهاجــر را در دریای مدیترانه نجات دادهاند. بنابر اعلام گارد ساحلی ایتالیا نیروهای امــداد و نجــات اواخر روز جمعه و اوایل روز شــنبه دوهــزارو 121 مهاجــر را از قایقهایشــان در دریای مدیترانه نجات داده و همچنین جســد یک مهاجر را نیز پیدا کردهاند. در ســال جاری بیش از 45 هزار نفر از آفریقای شمالی خود را با قایق به ایتالیا رساندهاند که این آمار نســبت به دوره مشــابه در ســال 2016 میلادی افزایش 40 درصدی داشــته است. همچنین طبق آمار سازمان بینالمللی مهاجرت هزارو 222 نفر از مهاجــران هم جان خود را از دســت دادهاند. گارد ساحلی ایتالیا جزئیات بیشتری درباره این مهاجران و ملیت آنها منتشر نکرد بااینحال بیشتر مهاجرانی که از طریق دریا خود را به ایتالیا میرســانند، از آفریقای سیاه یا بنگلادش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.