بیش از 6 تُن مواد مخدر در سیستانوبلوچستان کشف شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا: فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از کشــف بیش از شــش تــن انواع مــواد مخــدر و هلاکت و دســتگیری 16 ســوداگر مرگ در چنــد عملیات جداگانــه در مرزهــای سیستانوبلوچســتان خبر داد. ســردار قاســم رضایــی اظهار کــرد: مرزبانان سیستانوبلوچســتان در چنــد عملیــات جداگانه با انجام اقدامــات اطلاعاتی و عملیاتــی از انتقال محمولههــای مواد مخدر به داخل کشــور مطلع شــدند و بلافاصله بــا آمادگی و تجهیــزات کامل، تشــدید پوشــش نوار مرزی را در دســتور کار قرار دادنــد. وی ادامــه داد: قاچاقچیان قصد داشــتند مقادیر قابلتوجهی مواد را به داخل کشــور منتقل کنند که با واکنش بهموقع مرزبانان مواجه شــدند. فرمانــده مرزبانی کشــور در تشــریح روند عملیات گفت: مرزبانــان در یک عملیات درمجموع یکتنو 925 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل یکتنو 772 کیلوگــرم تریاک و 153 کیلوگرم حشــیش کشــف کردند. سردار رضایی به کشف مقادیر قابلتوجهی ســلاح، مهمات و توقیف 14 دســتگاه وسیله نقلیه در یکی دیگر از این عملیاتهای مســلحانه اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن عملیــات، شــشتنو 220 کیلوگرم مواد مخدر شــامل هروئین، مرفین، تریاک و حشــیش کشــف و 12 قاچاقچی دستگیر شدند؛ همچنین چهار سوداگر مرگ نیز به هلاکت رسیدند. فرمانده مرزبانی ناجا ادامه داد: همچنین مرزبانان در سیستانوبلوچســتان در ایــن مدت بــه توقیف پنج دســتگاه خودرو، شــناور و جلوگیری از خروج 26هزارو صد لیتر فراوردههای ســوختی از کشــور موفق شدند. رضایی با اشاره به عزم جدی نیروهای مرزبانــی بــرای برخورد بــا عوامل ایجــاد ناامنی، اشرار و قاچاقچیان مســلح، افزود: پس از شهادت 9 مرزبــان در هنــگ مــرزی میرجاوه، دســتگیری مهرههــا و عناصر پلیــد گروه تروریســتی، برخورد قاطع با اشــرار و قاچاقچیان مسلح به صورت ویژه در دســتور کار اســت. وی ادامه داد: با تلاشهای شبانهروزی، شــماری از مظنونان به معاونت در به شهادترســاندن مرزداران هنگ میرجاوه و اعضای باندهــای بزرگ قاچــاق مواد مخدر در ســراوان و میرجاوه دســتگیر شــدند. این مقام انتظامی تأکید کرد: برخورد قاطع با اشــرار و قاچاقچیان مسلح به صورت ویژه در دستور کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.