زلزله ریوش کاشمر منجر به شکستن شیشههای منازل شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا: بخشــدار کوهســرخ کاشــمر اعلام کرد: زمینلــرزه شنبهشــب منجــر بــه شکستهشــدن شیشــههای چند مغازه و منزل مســکونی در شهر ریوش، مرکز بخش شهرســتان کاشــمر شد. مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ساعت 20:52 شنبهشب زمینلرزهای به بزرگی 4.6 ریشتر شهر ریوش در شهرستان کاشمر را لرزاند. محمدرضــا رمضانیطرقی با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه خســارات قابلتوجهی نداشته، افزود: برای بررســی بیشتر و ارزیابی خســارات احتمالی، امروز کارشناســان بنیاد مســکن بــه منطقه اعزام ميشــدند. بنا بر اعــلام مرکز لرزهنگاری مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، در ساعات 22:25 و نیز 23:39 شنبهشــب نیز دو زمینلرزه با شــدت 1.7 و 1.4 شــهر ریوش را لرزاند. بخشــدار ریوش با اشاره به تشــکیل شــورای مدیریت بحران بخش افزود: دســتگاههای اجرائــی عضــو این شــورا در حالت آمادهباش به ســر میبرنــد. رمضانی گفت: بخش کوهسرخ کاشــمر منطقهای کوهســتانی است که امتداد گســل درونه بردســکن تا این منطقه کشیده شــده و ضــروری اســت مقاومســازی خانههای مسکونی روســتاهای این بخش بیشتر جدی گرفته شود. مرکز شهرســتان 195 هزارنفری کاشمر با دو بخش مرکزی و ریــوش در 228 کیلومتری جنوب غرب مشهد و شهر ریوش، مرکز بخش کوهسرخ در 30 کیلومتری کاشمر واقع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.