از گسترش حریق در کارخانه ایرانخودروي تبریز جلوگیری شد

Shargh - - حوادث -

ایســنا: مســئول روابطعمومــی ســازمان آتشنشــانی تبریز از وقوع آتشسوزی گسترده در ایرانخودروي تبریــز خبر داد و گفت: آتش تحت کنترل نیروهای آتشنشــانی است. حسن مطلبی اظهار کرد: پس از اطلاع ایســتگاه آتشنشانی از آتشســوزی کارخانه ایرانخودرو در ساعت 9:11 صبح دیــروز ، بلافاصلــه نیروهای آتشنشــانی به محــل حادثه اعزام و با توجه بــه بار ترافیکی جاده تبریز- آذرشــهر، رأس ساعت 9:31 در محل حادثه حاضر شــده و به اطفای حریق پرداختند. وی اضافه کرد: به نظر میرسد شروع آتشسوزی از انبار قطعات و رنگ شروع شده که خوشبختانه با اقــدام مأمــوران آتشنشــانی، حریــق تحت کنترل اســت و از گسترش آن به ســایر بخشها جلوگیری شــده اســت. مطلبی با بیــان اینکه تا به ایــن لحظه، مصدومی گزارش نشــده اســت، افزود: به دلیل وســعت حریق 25 آتشنشــان از ایستگاه آتشنشانی تبریز و چند ایستگاه عملیاتی ازجمله ایســتگاه عملیاتی از آتشنشــانی تبریز و آتشنشانی اسکو و آذرشــهر و شهر جدید سهند در محــل حادثه حضور داشــته و در حال اطفای حریق و امدادرسانی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.