درگیری مسلحانه با 7 زخمی در قلب پایتخت

Shargh - - حوادث -

پیش از ظهر روز گذشــته ســارقان مسلح تهران در درگیری با مأموران پلیــس در محدوده دولتآباد شناسایی و دستگیر شدند. پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأیید خبر درگیری مسلحانه مأموران پلیس در جنوب تهران و در محدوده دولتآباد گفت: از مدتها پیش رصد اطلاعاتی اعضای باند سارقان مسلح که اقدام به سرقتهای مسلحانه و بعضا خشن در سطح پایتخت و شــهرکهای اطراف تهران میکردند در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. شــب شنبه محل اختفای متهمان از ســوی مأموران پلیس شناسایی شد که با تنگترکــردن محاصره، مأموران قصد داشــتند همه اعضــای باند را به صورت یکجا دســتگیر کنند؛ اما با لورفتن عملیات، اعضای باند سرقتهای مسلحانه از مخفیگاه خود متواری شدند و تعقیب و گریز مأموران پلیس با سارقان تا محدوده دولتآباد ادامه داشت و مأموران در این محل با ســارقان درگیر شــدند. در این درگیری مأموران پلیس برای جلوگیری از فرار متهمان اقدام به استفاده از ســلاح کرده و با تیراندازی موفق شــدند چهار نفر از سارقان مســلح را زمینگیر کنند و در این عملیات ســه نفر از مأموران پلیس آگاهی نیز مجروح شــدند که برای گذرانــدن مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.