گروگانگیری 40 میلیاردتومانی در مشهد ناکام ماند

Shargh - - حوادث -

میزان: معاون دادستان مشهد از دستگیری سه نفر از آدمربایان که فردی را در ازای دریافت مبلغ 400 میلیــارد ریــال پول به گــروگان گرفته بودند، خبر داد. قاضــی حیدری در ادامــه تصریح کرد: بیستوششم اردیبهشتماه سال جاری آدمربایان مردی را در مشهد به گروگان گرفته و برای رهایی وی درخواســت 40 میلیــارد تومــان پــول کرده بودند. قاضــی حیدری ادامــه داد: گروگانگیران برای آزادی این فرد درخواســت خود را به چهار میلیارد تومان کاهش دادند، پس از این ماجرا این پرونده در دادســرا مطرح شد و با دستور دادستان عمومی و انقلاب مشهد در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: بــا همکاری دایره جنایی پلیس آگاهی اســتان و افسران مجرب و کاربلد در عملیات ویژه و با تیراندازی مأموران، ســه متهــم گروگانگیری دستگیر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.