یک دستگاه سواری پارس با 197 کیلو تریاک توقیف شد

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان خاتم یزد گفت: مأموران در بازرســی از یک دستگاه سواری پــارس، 197 کیلو تریاک کشــف و یک متهم را نیز دستگیر کردند. سرهنگ «حسین منصوری» اظهار کرد: در راســتای مبــارزه با ســوداگران مرگ روز گذشته مأموران شهرســتان خاتم به یک دستگاه خودروی سواری پارس مشکوک شده و خودرو را مورد بازرســی قرار دادند. وی ادامه داد: مأموران در بازرســی از این خــودرو 197 کیلوگــرم تریاک کشــف و یک متهــم را نیز در این رابطه دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان خاتم تصریح کرد: مبارزه با ســوداگران مرگ همچنان در دستور کار و از اولویتهــای مهــم مأمــوران پلیس این شهرستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.