سایه تروریسم بر «کن»

Shargh - - هنر - لادن موسوی

عصر شنبه 29 اردیبهشت حدود یک ساعت فضای کن بهشــدت به هم ریخت و وحشــت جای شــادی و هــراس جای هیجان را گرفت تا رؤیای کن به کابوســی هولناک تبدیل شود.

حــدود ســاعت هفــت، بیــش از هــزارو 5۰۰ نفر از خبرنــگاران در صــف ســالن جانبــی کن، دبوســی Debussy() که دومین ســالن بزرگ کن اســت، بودند تا «هولنــاک» ‪Le Redoutable(‬ ،) آخرین فیلم میشــل هازناویســوس ‪Michel Hanznavisus(‬ ،) کارگــردان سرشناس فرانسوی را که برای فیلمش «هنرمند» The( artiste) اسکار گرفته اســت، ببینند. صفها طولانیتر و طولانیتر شــدند، ولی در ســالن باز نمیشد. ناگهان میهمانداران سالن به پایین پلهها دویدند و پلیسها از همه طرف هجوم آوردند و مردم را از دم ســالن متفرق کردنــد. در کاخ هــم وضعیت به همیــن صورت بود و مأمــوران امنیتی کاخ همه را به خــروج از کاخ دعوت کردند. بهدلیل تهدیدهای تروریستی، جو سریعا متشنج شــد و هزاران نفــر در خیابانهای اطــراف کن متفرق شــدند. کمی بعد خبر رســید که اینها به دلیل کشــف چمدانی بینام و نشــان و رها شده در این سالن است. مأموران مخصوص خنثیکردن بمب، به سالن رفتند تا چمدان را مورد آزمایش قرار داده و از بیخطربودن آن مطمئن شوند.

این موضــوع تا چه حد صحت داشــته و آیا تهدید بزرگتری وجود داشته یا نه را هنوز هم کسی بهدرستی نمیداند. اما دوســتی میگفت صبح از یکی از مأموران شنیده است تمهیدات امنیتی این شنبه از هر روز سفت و ســختتر اســت و تعداد پلیسهای مســلح اطراف کاخ دو برابر بوده اســت. با وجودی که میگفتند قضیه فقط به چمدانی بینام مربوط اســت، اما تا نیمساعت بعد ماشــینهای پلیس در خیابان آنتیب antibes() که موازی کاخ اســت، بیشتر و بیشتر شدند. مأموران در سر تمام کوچههای فرعی حاضر شــدند و با ماشینهایشان تمام کوچههای منتهی به این خیابان را بستند.

بعد از حدود یک ساعت، سالن دبوسی درهای خود را دوباره به روی خبرنگاران باز کرد و فیلم هازناویسوس با تأخیری ٤۰دقیقهای بالاخره به نمایش درآمد. گفتنی است تأخیر در پخش فیلمها در کن بهشدت نادر است. امســال اما به دلایل امنیتی روزی نیســت کــه یکی از فیلمها با تأخیری حداقل 1۰دقیقهای روبهرو نشود.

این اتفاق به همه ما خاطرنشان کرد این جشنواره با جشنوارههای قبلی و امسال با سالهای قبلی، به خاطر تهدیدات تروریستی بسیار فرق میکند.

ایرانیهای این جشنواره هم دیروز همگی با شنیدن این تهدیدات به هم تلفن میزدند و هرکس هرچند نفر را که میتوانســت باخبر میکرد تا همه از کاخ فاصله بگیرند. تهدید به طور کامل رفع شد، اما فضا تا آخر شب در تمام شهر متشنج ماند.

خلاصه که این اتفاق هم به خیر گذشــت، ولی این موضوع باعث شد من از فیلم این کارگردان جا بمانم که البته در نمایشی دیگر سعی میکنم ببینمش.

اما غیر از این، دیروز فیلم دیگری هم به نام «میدان» ‪The square(‬ ) بــه کارگردانــی روبن اســتلند Ruben( Östlund) در بخــش مســابقه به نمایــش درآمد. این کارگردان ٤۳ســاله ســوئدی که در ســال 2۰1٤ با فیلم «فورسماژور» ‪Force Majeure(‬ ) در بخش نوعی نگاه شرکت کرده بود، توانســت جایزه هیئت داوران را از آن خود کند.

«میدان» داســتان کریســتیان، پدر مطلقه دو دختر کوچک است. او که مدیریت موزه هنرهای معاصر را بر عهده دارد، طرفدار کارهای بشردوستانه و حفظ طبیعت اســت. او نمایشگاه جدیدی را در موزه آماده میکند که بازدیدکنندگان را به کمک به همنوع دعوت میکند. گاه اما سخت است انســان همگام با عقیدههایش زندگی کند. جیبهای کریستیان را میزنند و تلفن همراه و کیف پولش را میدزدند. عکسالعمل کریستیان به این دزدی بــا حرفها و آرمانهایش کاملا مغایرت دارد. در همین زمــان موزه برای تبلیغ این نمایشــگاه جدیــد، از روش نامعمولی اســتفاده میکند و تمام اینها کریستیان را در بحرانی وجودی فرومیبرد.

روبــن اســتلند این بار هــم مانند فیلــم قبلیاش به ســراغ روابط انســانها رفته و فرق بیــن آرمانها و عقیدههایشــان را با رفتارشــان در موقعیتهای خاص بررســی میکند. این بار هم نظر کارگردان همان اســت کــه بــود. انســانها دورو هســتند و در موقعیتهای حســاس حرفها و اعمالشان با هم مغایر است. اینبار هم فیلــم طنز خاص خــود را دارد که تماشــاگر را به قهقهه میاندازد. قهقهههایی کــه دقایقی بعد تبدیل به معذببودن و حتی اعصابخُردی میشــود. غیر از مضمون و پیام داستان، این فیلم از دیگر نظرات هم به فیلم قبلی اســتلند شبیه اســت. نهتنها از نظر استفاده هوشــمندانه این کارگــردان از موســیقی، بلکه از نظر قاببندیها و فیلمبرداری متفاوت و دقیقش. اســتلند با وســواس همیشــگی خود، حتی کوچکترین نکتهها را هم با دقت انتخاب میکنــد. دکورها و حتی تکتک لباسها هم کاملا فکرشده هستند.

«میدان» مثل ســفری احساسی اســت. سفری که مســافر را از خنده به عصبیت و سپس به غم و عذاب و حتی به بیحوصلگی میبرد.

فیلم اما کمی طولانی است و با تمام محسناتش در آخر خستهکننده اســت. دو ساعت و 22 دقیقه گذشتن از احساســات مختلف، اثر خود را بر تماشاگر میگذارد و با بیرونآمدن از ســالن، تماشــاگر بار این احساسات را روی دوش خود حس میکند. «میدان» امســال و تا به حال یکی از بهترین فیلمهای کن اســت. فیلمی عمیق و تأثیرگذار.

حواشی کن

اصغــر فرهادی کــه برای ســخنرانی در مراســم افتتاحیــه در کن حاضر بود، روز شــنبه کن را به همراه همســرش پریســا بخــتآور بــه مقصد تهــران ترک کــرد. تمــام کارگردانانی کــه به کن دعوت میشــوند، فقط ســه روز میهمان جشــنواره هســتند. جشــنواره هتــل آنها را فقط ســه شــب تأمین میکنــد. معمولا اغلــب میهمانهــای کــن در هتــل مجســتیک بریر ‪Majestic Barrière(‬ ) اقامت دارند که نزدیکترین هتل از ســری هتلهای لوکس کن، به کاخ جشــنواره است. ریحانــا، خواننده معروف آمریکایــی دیروز میهمان کن بــود و از فرش قرمز برای دیدن فیلم روبن اســتلند بالا رفت. اشــواریارای، هنرپیشه معروف هندی بالیوود هم که سالهاســت ســفیر لوازم آرایش معروف فرانسوی اورال L’Oreal() اســت، دیروز در کن حاضر بود و روی فرش قرمز رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.