خبر کنسرت «تتلو» در مشهد تکذیب شد

Shargh - - هنر -

مرجعی هســتند که نباید تنها در راســتای اهداف سیاســی از آنها بهره گرفت، بلکه باید همیشــه در کنار آنها بود تا به جامعه شــور و نشــاط تزریق شــود؛ همانطور که آقای روحانی گفتند ما تلاشمان بر این است که هرچهبیشــتر فضا را عقلانی و گفتمانی کنیم و در این فضا میتوان با دید بازتر ســراغ مشکلات رفت. ما نگاهمان به موسیقی فاخر، موسیقی ســنتی و ملی ایران و البته هر نوع موسیقی که مطابق عرف ایرانی باشد اســت. در این راستا هر کاری از دستمان بربیاید، برای برگزاری کنسرتها در مشهد خواهیم کرد».

روز گذشــته میثم محمدحســنی، مدیر شــبکه نصر تیوی که برای اولینبــار تتلــو را روی یک ناو جنگی برد تا کاری برای انرژی هســتهای بخواند، گفت:اصولگرایان قصد بهرهبرداری سیاســی - انتخاباتی از تتلو را نداشتند و این خواننده زیرزمینی هر کاری که براساس گفتمان انقلاب اســلامی بخواند، مورد حمایت قرار میگیرد. او در ادامه صحبتهایش که در تماشــاگران امروز منتشــر شــده بــود، اعلام کرد کــه از برگزاری کنســرتهای تتلو در مشــهد حمایت خواهد کرد. همچنین او گفت که تنها از آثار ارزشــی ایــن خواننده پاپ حمایت خواهد کــرد و تتلو هرگز خودش هم برای ترانههای عاشقانهاش سراغ آنها نیامده است.

همچنین روز گذشــته این خواننده که از ابراهیم رئیسی حمایت و با او دیدار کرده بود، در اینســتاگرامش نوشــت که بعد از پیروزی روحانی در انتخابات احســاس تنهایی میکند و حس میکند استفاده انتخاباتی از او شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.