با مردم در صحنه

Shargh - - هنر - جواد طوسی

خب، به ســلامتی تکلیــف دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســتجمهوری در همیــن مرحلــه اول روشــن شــد. از حالا بهبعد بایــد به وعدههای دادهشــده عمل شــود و همــه رأیدهنــدگان در چارچوب مطالبات اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و عدالتخواهانهشان باید جلو هرگونه فرصتسوزی را بگیرنــد. در کنار حماسهســازانی که براســاس خاســتگاهها و انگیزههای ریشــهدار تاریخیشــان بــه صحنه آمده بودند، این شــخص رئیسجمهور منتخب و وزرا و بازوهای اجرائیشــان هســتند که میباید حُســن اعتماد دوباره مــردم را ارج نهند و اولویتها را در حوزههــای مختلف در نظر بگیرند و نگاهی از سر صدق به آن مجموعه افرادی که بر هویت فردی، اجتماعی و فرهنگیشان اصرار دارند، داشته باشند. اگر خرد جمعی را عامل تعیینکننده این همدلی عمومــی و همراهی اجتماعی بدانیم، دولتمردان ایــن دوران باید با نگرشــی واقعبینانه در رفع معضلات و جبــران کمکاریها )بهویژه در عرصــه فرهنگی( در دوره قبلی ریاســتجمهوری اهتمام ورزند.

همه افرادی که براســاس دلایــل و معیارهای شــخصی و اجتماعیشــان جــزء رأیدهنــدگان بودهاند، باید بیانگیزگــی و انفعال را کنار بگذارند و هرکدام به ســهم خود در پیشــبرد و جهتدهی درســت خطمشــی اقتصادی، فرهنگی، سیاســی، علمی، آموزشــی و ... دولت نقشــی مؤثر داشــته باشــند. در اینجا اهمیت تشکل صنفی خانه سینما و نهادهای فرهنگی- هنری مانند «بنیاد ســینمایی فارابــی»، «حوزه هنــری» و «ســازمان فرهنگی- هنری شهرداری» احســاس میشود. دیگر فرصتی برای احتیاطاندیشــی، تعارف و مماشات و متقابلا موضعگیریهای تحتجناحی و برخوردهای حذفی و ضدفرهنگــی نیســت، اگر در یــک دغدغهمندی مشــترک دلمان برای این خاک و سرزمین میتپد و در نگاهی استراتژیک و آرمانی جستوجوگر فضای فرهنگی و مبتنیبر عدالت و کرامت انسانی هستیم، چارهای نداریم جز اینکه اختلافات و دستهبندیها و افراطگرایــی را کنار بگذاریم و بــه فرهنگ و هنر و انســان متعالی و جامعه اخلاقمدار و منضبط و متکی بر عقلانیت و روشنبینی و بهدور از خشونت و تندروی و سیاستبازی و سیاستزدگی بیندیشیم. در اینجا بیش از همه روی ســخنم با رئیس دولت دوازدهم است. آقای دکتر روحانی! از شما برادرانه میخواهم که حضــور خودجوش مــردم، بهویژه جامعه فرهنگی- هنــری را در حمایت از خودتان جدی بگیرید و با ارائــه تعریفی اجرائی و کاربردی از «تدبیــر و امید» در حوزههایی که با معیشــت و مناســبات فرهنگی- اجتماعی و حقوق شهروندی این مجموعه انســانی ســروکار دارد، قدرشــناس آنها باشــید. بیایید تا دیر نشــده «مردمشناسی» را در ترکیــب دلخواهی از فرهنــگ، اقتصاد و عدالت معنا کنیــد و با نگاهــی مدبرانه ثابــت کنید که با مردم و در کنار مردم بودنِ صادقانه و بیتظاهر )نه حسابگرانه و فرصتطلبانه(، پوپولیسم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.