نکوداشت و نمایشگاه آثار پرویز کلانتری

Shargh - - هنر -

مراســم نکوداشــت پرویز کلانتری همزمان با نخستین ســالگرد درگذشــت این هنرمند نقاش، گرافیست و نویسنده، شامگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار استاد شــهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شــد. به گــزارش روابطعمومی خانــه هنرمندان ایران، در ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد ، «محمد سریر » رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، با ذکر خاطره نخستین دیدارش بــا پرویز کلانتــری گفت: مــن چون در شمار نسلی قرار نمیگیرم که پرویز کلانتری برای کتابهای درســی آنها تصویرســازی کرده است، دیرتر با او آشــنا شدم و آشنایی ما به 4۰وچندسال پیش و به واسطه ضبط آلبومی از سوی شاگردان هنرســتان ثمیــن باغچهبان و همســرش در وین بازمیگردد. آیدین آغداشــلو با بیــان این مطلب که عمر دراز دردســرها و مصایب بسیاری با خود همراه دارد و یکی از آنها ازدســتدادن دوســتان صمیمی است، گفت: متأسفانه من در این سالها بســیاری از کسانم مانند کیارستمی و کلانتری را از دست دادهام. آغداشــلو با بیان این مطلب که به یاد نــدارد اولین و آخرینبار کــی کلانتری را دیده است، گفت: اما خوب میدانم در دورهای زندگی کــردم که پرویز جزء عمــدهای از این دوران بود و تاریخ هنر معاصر ایران را از دهه 4۰ به بعد، بدون اشاره، یادآوری و ستایش پرویز کلانتری نمیتوان نوشــت. او همیشــه حاضر بود و این حضور فقط یک حضــور خاطرهای نبــود؛ بلکه یــک حضور نافذ و تأثیرگذار بود. علیرضا ســمیعآذر در ادامه نشســت ضمن تشــکر از خانه هنرمندان ایران و خانواده کلانتری برای برپایی مراســم نکوداشت ایــن هنرمند فقیــد، گفت: مــن اینجا هســتم تا دربــاره میراث هنــری این هنرمند ســخن بگویم؛ شــخصیت بزرگی که کارهای ارزشمندی را انجام داد. تصویرگری، انجام کارهای گرافیکی، نوشــتن و نقاشــیکردن، ازجمله کارهایی بود که کلانتری انجام داد؛ اما بدون شک مجموعه کارهای کویری ایــن هنرمند کــه به کارهای کاهگل هم مشــهور اســت، در تاریــخ هنر خواهــد ماند. ایــن آثار در آینده دوری که دیگر کمتر کســی از نســل ما زنده خواهد بود، همچنان مــورد توجه خواهد بود... . در این مراســم چهرههایی مانند علی مرادخانی، احمد مســجدجامعی، مجید رجبیمعمار، لیلی گلســتان، آیدین آغداشلو، محمد ســریر، علیرضا ســمیعآذر، محمدرضا اصلانی، سودابه فضائلی، جمالالدین اکرامی، اکبــر عالمی، ناصر فکوهی، غلامرضا امامــی، علیاکبر صادقی، فرزانه طاهره و ناهید کبیری حضور داشــتند. همزمان با برپایی این مراسم، نمایشگاهی از نقاشیهای این هنرمند فقید در لابی خانه هنرمندان ایران برپا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.