شریفیان: استقبال چندین میلیونی غافلگیرکننده بود

Shargh - - هنر -

سرپرســت گروه لیان پــس از اســتقبال چندین میلیونــی از موزیکویدئــوی انتخاباتی ایــن گروه با عنــوان «با هم میریــم، رأی میدیــم» در حمایت از دکتــر حســن روحانــی، گفــت: «کلیــپ جنوبی «حمایت از دکتــر روحانی» در آخرین ســاعتهای روز چهارشنبه، 27 اردیبهشتماه در فضای مجازی منتشر شــد و موج خروشــان جنوبیترین موسیقی ایــران با ســرعت زیادی تــا شــمالیترین نقطه این جغرافیای آســمانی رسید و شــرجی نوای نیانبان، بداخلاقیهــا و اضطرابهــای روزهای آخــر را به شور و شــادی گره زد».محسن شــریفیان، سرپرست لیان، پژوهشــگر، نویسنده و موســیقیدان بوشهری دراینباره گفت: «ســاز من هیچوقت آنطور که باید با شرایط آنها کوک نشــد. خیلی وقتها تنها ماندم. خیلی وقتهــا نیانبان لیان باد نشــد که نفس در سینهام حبس بود. با وجود این، بر آن شدم تا با تمام نواهایی که در این ســالها بغض شــده، از دوستان موســیقی و فرهنگ دعوت کنم برای دوباره ایران و دوباره روحانی ».او تأکید کرد : «هیچگاه آدم سیاســي و وابسته به جناح خاصی نبودهام و این کار را با تمام قلبم برای آینده کشورم انجام دادهام. شاید موسیقی مهجور بوشهر و بغضهای سالهای ممنوعالکاری ســازنده این اثر در زادگاهش، چنیــن اقبال عمومی از آن را در پی داشــته اســت که آنچــه از دل برآید لاجرم بر دل نشــیند».بازدید از ایــن ویدئو در فضای مجازی و اشتراک آن میلیونی بوده و یکی از معدود اثرهایی از این دست است که درصد بالایی از کاربران فضاى مجازى آن را به تماشــا نشسته و به اشتراک گذاشتهاند.شــریفیان خاطرنشان کرد: «این موسیقی براســاس یکی از ملودیهای قدیمی جنوبی ساخته شــده اســت و اســتقبال از آن در روزهای حساس اردیبهشت امسال نشان داد که موسیقی همواره در کنار مردم و تحولات اجتماعی حضور داشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.