رونمایی از فیلم جدید مجیدی در جشنواره برلین

Shargh - - هنر -

شرق: فیلم «فراســوی ابرهــا» جدیدترین فیلم مجید مجیــدی برای نخســتینبار در «جشــنواره بینالمللی فیلم برلین» رونمایی خواهد شد. دومین پوســتر این فیلم در بازار فیلم هفتادمین جشنواره بینالمللی کن رونمایی شد. این فیلم، درباره رابطه یک خواهر و برادر با یکدیگر اســت؛ پسر نوجوان و خواهر جوانش که در جریان اتفاقاتی به یک رشــد روحــی و نوعی بلوغ میرســند. این اثــر با رعایت مؤلفههای سینمای مجیدی ساخته شده و قابلیت اکرانشدن در ایران را هم دارد.عوامل فیلم همگی از چهرههای شناختهشــده سینمای هند هستند؛ از مدیر فیلمبرداری آن «آنیل مهتا» گرفته تا «ویشال باردواج» (کارگردان مشــهور هند( که دیالوگهای فیلم را نوشــته اســت. «ای.ار.رحمان» نیز بعد از ســاخت موســیقی فیلم «محمد رسولالله)ص)» بــرای دومینبار با مجید مجیدی همکاری داشــته اســت. «ایشــان کاتار»، برادر ناتنی شــاهد کاپور، برای اولینبــار با این فیلم بازیگــری را تجربه کرد و نقش خواهــر او را مالاویکا موهانان، دختر مدیر فیلمبرداری مشــهور هندی؛ یو. موهانان ایفا کرده اســت. پوســتر فیلم و خط داســتانی که از فیلم منتشــر شده بیشــتر «بچههای آسمان» مجیدی را به ذهن متبادر میکنــد. ایندیاتایمز در توصیف این پوستر نوشته اســت: «این پوســتر در همان اولین نگاه تماشــاگر را محو خود کــرده و ذهن و فکر او را تســخیر میکند». بنا بر این گــزارش، «مجیدی» مدتهای زیادی قصد ســاخت یک پروژه سینمایی را در کشــور هند داشــت، تا آنکه سرانجام پس از اتمام فیلم «محمدرســول الله)ص)» به سراغ این پروژه رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.