ایران به سرمایه گذارچالز یالین هااسدر یگفمتووگوربا« دشرنق»: ظرخود دست مییابد پویا نعمتالهی

Shargh - - اقتصاد -

ترامپ اغلب دیدگاههای خود را تغییر داده است. « او بالاخــره نظر خود درباره ایران را هم تغییر خواهد داد. شــاید امســال با آن کنار نیاید؛ اما سال آینده حتما کنــار خواهد آمد . این بخشــی از گفتوگوی » دکتر چالــز الیناس، کارشــناس نشــریه تخصصی ‪Natural Gas World‬ و عضــو شــورای آتلانتیک است که به شــرق میگوید. ســرمایهگذاری در « » « بخش نفت و گاز ایران و انتقال گاز ایران به اروپا »« » نیز از دیگر بخشهای گفتوگوی کوتاه او با شرق « » اســت. این کارشــناس که بیش از 35 سال تجربه در بخشهــای مختلــف صنعت نفــت و گاز جهان دارد و ســالها مدیریــت شــرکتهای متعددی را عهدهدار بوده اســت، در بخشی دیگر از گفتوگوی خود به توتال و نتیجه ورودش به ایران هم اشــاره میکند. الیناس معتقد است که ایران بهتدریج وارد بازار صادرات الانجی نیز خواهد شــد. متن کامل گفتوگوی او با شرق را در ادامه بخوانید: « »

ایــران تفاهمنامههایــی بــرای دریافــت ســرمایهگذاری و توســعه پروژههای نفتی خود امضا کرده، اما به نظر میرسد هنوز مشکلاتی در مسیر همکاری شــرکتهای خارجی وجود دارد. ریشه این مشکلات را در کجا میبینید؟

مشکل همکاری با ایران آن است که هنوز دولت آمریکا موضع خود را نسبت به ایران مشخص نکرده و از سوی دیگر تحریمها به طور کامل برطرف نشده اســت. این به آن معناســت که مؤسســات مالی و بانکهــای بزرگ برای تعهد بــه پروژههای ایرانی و ســرمایهگذاری در آنها با مشــکلاتی روبهرو هستند. همچنین شــرکتهای بزرگ در آمریکا منافع مهمی دارند؛ بنابراین باید به آنها اطمینان داده شود.

توتال تفاهمنامهای با ایــران امضا کرده، اما باید منتظــر بــود و دید این شــرکت با چه ســرعتی و تا کجا حاضر اســت به این تفاهمنامــه عمل کند. من معتقدم بهتدریج این موانع رفع میشوند و ایران به سرمایهگذاری مورد نیاز خود دست خواهد یافت.

به نظر شــما چه مدت زمانی طول میکشد تا ایــران بتواند به میزان ســرمایهگذاری مورد نیاز خود دست یابد؟

بایــد دید ترامــپ چگونه سیاســتهای خود را تغییــر میدهد. او تاکنون بســیاری از مواردی را که قبلا گفتــه بود تغییــر داده. هنگامی کــه او دوران ریاســتجمهوری خــود را آغاز کرد، از بســیاری از موضوعات گذر کرد.

او قبل از انتخابشــدن به عنــوان رئیسجمهور گفتــه بود عضویت در پیمــان پاریس را لغو خواهد کرد، اما بعدا این کار را انجام نداد.

بنابرایــن او دیدگاهــش را تغییــر میدهــد. درخصوص ایــران هم تصور میکنم چــون اروپا از توافق بــا ایران حمایت میکند، در نهایت ترامپ نیز آن را قبول خواهد کرد.

ممکن اســت امسال با این موضوع کنار نیاید، اما سال آتی آن را قبول میکند.

به نظر شــما روند رشد انرژیهای تجدیدپذیر در ایران چطور پیش میرود؟

تصور میکنم این ســرمایهگذاری درستی است. البته میزان رشــد این نوع انرژیها در ایران نیز ریشه در مســائلی دارد که قبلا به آن اشاره کردم. گسترش انرژیهای خورشیدی و بادی، نیازمند سرمایهگذاری و فناوریهــای خارجی اســت. این بخشهــا نیز از محدودیتهایــی رنج میبرند کــه در بخش نفت و گاز وجود دارد. گسترش سرمایهگذاری در این بخش نیازمنــد زمــان طولانیتری اســت، اما بــا توجه به تجربهام در این صنعت، به شــما میگویم که علاقه و توجــه زیادی به انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد. من معتقدم سال آتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز شاهد سرمایهگذاری و رشد خواهیم بود.

اســتفاده از این انرژیها برای ایران بســیار مهم اســت؛ زیرا با تکیه بر آنها، میتوان گاز را صادر کرد؛ چون ایران با وجود ذخایر عظیم گاز، بخش اعظم آن را در داخل مصرف میکند.

آیا ایران میتواند صادرات گاز خود را افزایش دهد؟

بلــه، در صورتیکه انرژیهای تجدیدپذیر خود را گســترش دهد و اگر یارانههای مربوط به مصرف گاز در بخش داخلی حذف شود یا کاهش یابد، ایران گاز بیشتری برای صادرات خواهد داشت.

به نظر شما کدام شــکل از صادرات گاز )خط لوله یــا الانجی( به اروپا برای ایران مناســب است؟

به نظــر من، صــادرات با خط لوله یک افســانه اســت. ایران بهتدریج وارد بــازار صادرات الانجی خواهد شــد، مانند قطر. البته توتال هم به این شیوه صادرات گاز علاقه دارد.

البته این روند نیازمند زمان اســت. نخســت باید پروژههای تولید گاز توســعه یابند و سپس الانجی نیز تولید شود.

بهعنوان مثال اگر پروژه توسعه گاز سال آتی آغاز شــود، حداقل دو الی ســه ســال طول میکشد این طرح اولیه به واقعیت تبدیل شــود؛ بنابراین حداقل در 2020 یا 2021 این پروژه شــروع میشــود. پس از ایــن مرحله، پروژه تولید الانجی مطرح میشــود. این نوع پروژه نیز حداقل پنج ســال طول میکشــد؛ بنابرایــن تصــور میکنــم در 2026، یــا 2027 ایران محمولههای الانجی خود را صادر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.