ایران آگروفود 2017 در تهران

Shargh - - اقتصاد -

بیســتوچهارمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشــینآلات و صنایع وابسته «ایــران آگروفــود 2017» کــه بزرگترین نمایشــگاه کشاورزی و غذایی آســیا محسوب میشود، فردا دوم خرداد بــا حضور مقامــات وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، وزارت بهداشــت و درمــان، رؤســای کمیســیونها در محــل دائمــي نمایشگاههاي بینالمللي تهران آغاز به کار میکند. به گزارش روابطعمومی و اطلاعرسانی بیستوچهارمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع کشاورزی و موادغذایی؛ این نمایشــگاه امسال با استقبال چشــمگیر و دور از انتظار کشــورهای خارجی مواجه شــده و در آن 37 کشور «اسپانیا، اتریش، امارات متحده عربی، انگلیس، اوکراین، ایتالیا، ایرلنــد، آفریقای جنوبی، آلمان، برزیل، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، تایلند، ترکیه، چچن، چین، دانمارک، روســیه، رومانی، ژاپن، ســنگاپور، ســوریه، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کانادا، کرهجنوبی، گرجستان، لبنان، لهســتان، لیتوانی، مجارســتان، مولداوی، نروژ، هلند، هنــد و یونان حضور دارند. اهمیت نمایشــگاه صنایع کشــاورزی و غذایی تهران موجب شده تعداد زیادی از کشورها بهصورت گروهی در نمایشگاه حضور یابند، بر این اســاس 15 کشور اســپانیا، اتریش، ایتالیا، آفریقای جنوبــی، آلمان، برزیل، تایلنــد، ترکیه، چین، دانمارک، فرانســه، کرهجنوبی، لهســتان، هلند و هند به صورت پاویونهای رســمی در نمایشگاه مشارکت دارند. در بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشــینآلات و صنایع وابسته 752 شــرکت و واحد تولیدی داخلی و 746 شــرکت خارجی یا نمایندگیهای آنها حضور خواهند داشت. معرفی توانمندیها و پیشرفتهای کشورمان در حوزه کشــاورزی و غذایی، ارتقاي ســطح مبادلات تجاری کشورمان در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، آشنایی شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی حوزه کشــاورزی و غذایی داخلی و خارجی، اشــتغال و کارآفرینی، ارتقای دانش و تبادل اطلاعات بین شــرکتکنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولیدکنندگان برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای ارتباط مســتقیم تولیدکننــدگان با مصرفکننــدگان؛ مهمترین اهداف برگزاری بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشــینآلات و صنایع وابسته اســت. این نمایشــگاه از دوم تا پنجم خــرداد هر روز از ســاعت 10 تــا 18 در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران آماده بازدید علاقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.